Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament celebrarà sessió ordinària DILLUNS, 30 de GENER, a les 20:00 hores

ASSSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 7 i 8/2022.
  2. Proposta de la regidora de Cultura i Administració sobre nova adhesió al Conveni de Col·laboració entre la Generalitat, a través de la vicepresidència segona i la Conselleria d'habitatge i arquitectura bioclimàtica, i l'Ajuntament de Faura per a la cessió dels drets de tanteig i retracte.
  3. Proposta de la regidora de Cultura i Administració sobre aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdits.

 B) Activitat de control

    4. Coneixement de les resolucions d'Alcaldia i Regidoria de Cultura i Administració adoptades des de l'última sessió ordinària de la 496 a 585/2022 i 1 a 28/2023.

C) Precs i preguntes

 

 

Faura, 25 de gener de 2023

L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos