Ajuntament de Faura

I Pla d'Igualtat entre Dones i Homes de l'Ajuntament de Faura

Pla d'Igualtat realitzat en el marc de la convocatòria de l'Excel·lentíssima Diputació de València aprovada per acord de la Junta de Govern de 13 de març de 2018, per a la concessió de subvencions destinades als ajuntaments de fins a 30.000 habitants de la província de València destinades a implantar mesures per al compliment del principi d'igualtat entre dones i homes en 2018.

 

PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PLA D'IGUALTAT

La iniciativa per a elaborar el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de l'Ajuntament de Faura obeeix al compromís de la institució davant la societat per a treballar a favor de la no discriminació per raó de gènere i per a emprendre mesures amb la finalitat de promoure la igualtat entre dones i homes, tant en les polítiques de gestió interna com en els processos administratius i en la cultura institucional.

Així mateix l'elaboració del Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de l'Ajuntament de Faura respon al compliment de la normativa vigent:
• Llei Orgànica, 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
• Llei 9/2003, de 2 d'abril per a la igualtat entre homes i dones de la Comunitat Valenciana.

El punt de partida per a la seua elaboració ha sigut l'experiència ja desenvolupada per l'Ajuntament de Faura, tant referent als processos participatius com a la realització d'actuacions a favor de la igualtat, per la qual cosa tot el procés d'elaboració del Pla d'Igualtat s'ha desenvolupat entorn a tres eixos prioritaris que defineixen la seua intencionalitat:

  1. Avançar en el coneixement de la situació i la posició de dones i homes en la realitat social, econòmica i política de l'Ajuntament de Faura, prenent com a punt de partida les actuacions realitzades i els diferents serveis en què està organitzat.
  2.  Obtindre la informació necessària per a dissenyar les polítiques internes i les mesures d'intervenció que contribuïsquen a la implementació de la transversalitat de gènere en cadascuna de les actuacions que es realitzen dirigides a les treballadores i treballadors de l'Ajuntament de Faura.
  3.  Facilitar la implicació i participació directa de les persones o col·lectius que per la seua posició professional, institucional o social constitueixen elements clau per a l'avanç en igualtat a l'Ajuntament de Faura.
  4.  Promoure la participació i el desenvolupament d'actituds favorables per a la integració de l'enfocament de gènere en les polítiques públiques municipals.
    Com a pas previ i necessari per a l'elaboració del Pla d'Igualtat s'ha realitzat el diagnòstic de la situació de l'Ajuntament, els resultats del qual són recollits i analitzats exhaustivament en un informe que ha permés, així mateix, conéixer les necessitats pràctiques a les quals el Pla d'Igualtat havia de respondre.
    Amb aquesta finalitat s'han establit set àrees d'actuació, on s'enumeren, per a cadascuna d'elles, les accions que s'implantaran, el procediment que es durà a terme, l'òrgan al qual s'han vinculat, el calendari previst per a la seua implantació, i els indicadors que permetran avaluar-les.

Així mateix, cal dir, que part de les accions plantejades no requeriran dotació pressupostària, ja que constitueixen iniciatives les quals es desenvoluparan dins d'actuacions ja vigents, o que comptaran amb els recursos humans ja existents. No obstant això, com que algunes accions requeriran dotació pressupostària específica, s'aniran analitzant aquestes necessitats econòmiques a mesura que aquelles es vagen implantant.

A més us facilitem una guia per a utilitzar un llenguatge no sexista, ni discriminatori en la comunicació, oral, escrita i visual en les administracions públiques: