Ajuntament de Faura

REGLAMENT

 

EXTRACTE DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL CEMENTERI DE FAURA 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

 

ARTICLE 6. Normes de conducta dels usuaris i visitants.

Tota persona té dret a utilitzar les instal·lacions municipals per a l'ús que són destinades. En tot moment haurà d'observar les normes de conducta previstes en esta Ordenança, així com la normativa de qualsevol tipus que en cada cas siga aplicable. Així mateix haurà d'observar les instruccions del servei que assenyale el personal municipal adscrit al servei per al bon funcionament d'este.
 
No es permetrà en el cementeri cap acte que directament o indirectament altere la solemnitat i recolliment del recinte o supose profanació, destrucció o violació de sepultures.
 
També queda prohibit el següent:
A) L'entrada al cementeri d'animals, excepte gossos-guia que acompanyen les persones invidents.
B) Accedir al cementeri per altres llocs que no siguen els destinats a l'accés públic.
C) Dipositar fem o qualsevol altre residu fora dels recipients destinats amb este fi.
D) Menjar i beure en les instal·lacions del cementeri.
E) L'entrada de venedors ambulants i l'assistència de persones sota els efectes de l'alcohol.
F) Fer inscripcions, pintades o adherir publicitat o qualsevol objecte sobre qualsevol element del mobiliari o instal·lació situada dins del recinte.
No es podran executar obres o treballs sense autorització de l'Ajuntament i el concessionari deurà aportar la documentació detallada de l'actuació a executar amb descripció detallada de mesures, materials i situació exacta al sol·licitar l'oportuna llicència d'obres. Les obres i instal·lacions, així com les reformes, restauracions o substitucions, correran sempre a càrrec dels particulars.
 
Qualsevol persona que pertorbe greument el funcionament del cementeri podrà ser expulsada amb caràcter immediat de les instal·lacions. En el supòsit de ser necessari, es requerirà el concurs de la força pública perquè execute expulsió.
 
 
TÍTOL II. RÈGIM JURÍDIC D'UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. DRETS FUNERARIS.
 
 
ARTICLE 8. Bé de domini públic.
 
Els drets funeraris sobre l'ús de nínxols seran atorgats per l'Ajuntament, per mitjà de concessió administrativa, d'acord amb el que preveu esta Ordenança. Així, com a conseqüència de la qualificació com a béns de domini públic, la totalitat de les instal·lacions, incloses els llocs de soterrament, gaudeixen d'inalienabilitat, inembargabilitat i imprescriptibilitat.
 
En conseqüència, no podran ser objecte de compravenda, permuta o transacció de cap classe; només seran valides les transmissions previstes en esta Ordenança.

ARTICLE 9. Concessió administrativa.

a) La concessió administrativa de les sepultures tindrà una duració màxima de setanta-cinc anys.
 

b) Els nínxols només podran ser objecte de concessió amb motiu de la inhumació:
 
 1. d'un cadàver.
 2. d'unes restes procedents d'amputacions.
 3. d'unes restes cadavèriques procedents del mateix cementeri o d'un altre cementeri.
c) L'assignació de nínxols es farà seguint les següents normes, com ha estat costum fins ara:
 
 1. En cap cas es concediran nínxols amb caràcter anticipat a la defunció.
 2. No s'autoritzarà l'atorgament de concessió administrativa sobre unitats de soterrament noves a les persones que tinguen drets funeraris sobre l'ús de nínxols buits.
 3. L'assignació de nínxols al tall del cementeri, que en el moment de l'aprovació de l'ordenança és la secció 4a B, es farà per rigurós ordre de soterrament (b.1. i b.2.), sense poder alterar-se este ordre per cap tipus de motiu. Tindrà prioritat en el mateix ordre del soterrar, el difunt més antic.
 4. En estos nínxols no s'autoritza la inhumació de restes cadavèriques procedents d'altra part del cementeri o d'altre cementeri. S'autoritzen les inhumacions de restes en el mateix moment d'altra inhumació (b.1.).
 5. La inhumanació de restes cadavèriques procedents d'altra part del cementeri o d'altre cementeri (b.3.) es faran sempre a nínxols buits disponibles de quealsevol secció que assignarà l'ajuntament, tenint en compte les limitacions dels paràgrafs anteriors.
d) Per al cas de cendres, i fins les 24 h següents la cremació, es podrà elegir entre nínxol de columbari o tenir el mateix tractament que la inhumació d'un cadàver (b.1) als efectes dels apartats anteriors. Una vegada passat este termini s'aplicarà c.5.
 
Per mitjà de la corresponent Ordenança fiscal, anualment es fixaran les tarifes a cobrar pels corresponents serveis.
 
ARTICLE 13. Obligacions de la persona titular del dret funerari.
 
Les persones titulars del dret funerari han de complir les obligacions següents:
 
 1. Pagar la taxa corresponent, que estarà establida en l'Ordenança fiscal.
 2. Conservar i mantindre en adequades condicions de seguretat, salubritat i ornament públic els nínxols de la seua titularitat. Obtindre la llicència per a fer obres en el cementeri, en aquells casos en què siga possible.
 3. Guardar còpia del títol de concessió.
ARTICLE 14. Causes d'extinció del dret funerari.
 
El dret funerari s'extingix, amb audiència prèvia de la persona interessada, d'acord amb la legislació vigent en cada moment, en els supòsits següents:
 
a)Per transcurs del termini de la concessió: una vegada transcorregut el termini, revertirà a l'Ajuntament el nínxol objecte de concessió, sense que de l'extinció del dret haja de derivar-se compensació o cap indemnització a favor del titular.
b) Per la renùncia de la persona titular: totes les persones titulars d'una unitat de soterrament, sempre que en el nínxol no hagen restes inhumades, podrà renunciar expressament. També s'entendrà la renùncia quan per la voluntat del titular, la unitat de soterrament quede buida, i immediatament disposició de l'Ajuntament.
c) Per incompliment de les obligacions, prèvia tramitació del corresponent expedient.
d) Per l'estat ruïnós declarat amb un informe previ tècnic.
 
En estos dos últims casos, s'incoarà expedient en què es requerisca a la persona interessada perquè, en el termini que s'assenyale en cada cas, execute a càrrec seu les obres necessàries per a la reparació i condicionament. Transcorregut el termini concedit, l'Ajuntament podrà executar les obres de forma subsidiària, passant el càrrec resultant a les persones interessades. La falta de pagament determinarà la caducitat de la concessió i reversió del nínxol a l'Ajuntament.
 
ARTICLE 15. De les inhumacions de beneficència.
 
Existiran nínxols suficients reservats a la inhumació dels cadàvers corresponents a persones que manquen absolutament de recursos econòmics per a sufragar les despeses del sepeli; estes no seran objecte de concessió i el seu és no generarà cap dret funerari.
 
 
TÍTOL III. INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS.
 
 
Les inhumacions, les exhumacions i els trasllats de cadàvers o restes s'efectuarà pel personal municipal adscrit al servei, segons les normes del Reglament pel qual es regulen les pràctiques de policia sanitària mortuària en l'àmbit de la Comunitat Valenciana aprovat pel Decret 39/2005, de 25 de febrer, altra normativa vigent en la matèria i el que disposa esta Ordenança. Tota inhumació, exhumació i trasllat es farà amb l'autorització expedida per l'Ajuntament i les autoritats sanitàries en els casos en què siga necessari.
 
ARTICLE 19. Inhumacions.
 
Les inhumacions hauran de fer-se en nínxols del cementeri.
 
No es pot procedir a la inhumació d'un cadàver abans de transcòrrer vint-i-quatre hores de la defunció, ni després de les quaranta-huit hores, excepte en els casos de cadàvers que vagen a ser embalsamats o conservats transitàriament.
 
En els casos en què prèviament s'haja practicat l'autòpsia o s'hagen obtingut òrgans per a trasplantament, es pot procedir a la inhumació del cadàver abans d'haver transcorregut les vint-i-quatre hores.
 
La inhumació s'efectuarà amb fèretre i només pot incloure-s'hi més d'un cadàver per fèretre en els casos següents:
 
a) Mares i criatures abortives o xiquets de bolquers morts ambdós en el moment del part.
b) Catàstrofes.
c) Greus anormalitats epidemiològiques.
En el cas de catàstrofes i greus anormalitats epidemiològiques, l'enterrament de dos o més cadàvers en un mateix fèretre haurà d'autoritzar-se o ordenar-se per l'Alcaldia.
 
ARTICLE 20. Exhumacions.
 
Tota exhumació de cadàvers haurà de tindre autoritzaci sanitària. Estan exemptes d'autorització les exhumacions de restes cadavèriques.
 
Per a poder procedir a una exhumació, hauran d'haver transcorregut cinc anys des de la inhumació si les restes cadavèriques procedixen d'un cadàver pertanyent al grup I de l'article 9 del Decret 39/2005, o dos anys si el cadàver pertany al grup II de l'esmentat article, excepte en els casos en què es produïsca intervenció judicial.
 
Excepte mandat judicial, no es faran exhumacions durant els mesos de juny a setembre. En casos excepcionals podran dur-se a terme en eixos mesos, amb l'autorització prèvia sanitària.
 
L'autorització per a l'exhumació se sol·licitarà acompanyant la partida de defunció literal dels de les persones difuntes a exhumar.
 
ARTICLE 21. Trasllats.
 
Serà preceptiva l'autorització sanitària per a exhumar cadàvers o restes cadavèriques a fi de traslladar-los a un altre cementeri en els casos previstos reglamentàriament.
 
L'exhumació d'un cadàver o de restes cadavèriques per al trasllat a una altra unitat de soterrament dins del mateix cementeri exigirà, a més, el consentiment de la persona titular del dret sobre la unitat on vagen a reinhumar-se.
 
En qualsevol cas es requerirà l'autorització expressa de l'Ajuntament. I únicament podrà efectuar trasllats el personal autoritzat per l'Ajuntament. (soterrador).
 
 
TÍTOL VI. INFRACCIONS I SANCIONS
 
 
ARTICLE 23. Infraccions.
 
Constituïxen infracció administrativa els actes que contravinguen les prescripcions d'esta Ordenança. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus:
 
1. Són infraccions lleus:
 
a) L'accés al cementeri pels llocs no habilitats a este efecte.
b) Depositar fem o qualsevol altre residu fora dels recipients instal·lats a este fi.
c) Infraccions no qualificades greus o molt greus en la present Ordenança.

2. Es consideren infraccions greus:

a) L'entrada al cementeri d'animals, excepte gossos-guia que acompanyen les persones invidents.
b) Consumir menjars o begudes dins del recinte.
c) La reincidència en la comissió d'infraccions lleus.
 
3. Són infraccions molt greus:
 
a)Qualsevol conducta que puga suposar menyspreu o menyscabament de les seues creences, raça o condició.
b) Inhumar o exhumar cadàvers o restes sense autorització independentment de les responsabilitats penals que pogueren derivar-se'n.
c) Fer inscripcions, pintades o adherir publicitat o qualsevol objecte sobre qualsevol element del mobiliari o instal·lació situada dins del recinte.
d) L'exercici de la venda ambulant en el recinte.
e) La desobediència als mandats de l'autoritat de seguir determinada conducta.
f)  La reincidència en la comissió d'infraccions greus.
 
ARTICLE 24. Sancions.
 
1. Les infraccions arreplegades en esta Ordenança se sancionaran de la forma següent:
 
 • Les infraccions lleus, amb multa de fins a 750 €.
 • Les infraccions greus, amb multa de fins a 1500 €.
 • Les infraccions molt greus, amb multa de fins a 3000 €.
2. L'òrgan competent per a imposar les sancions establides en este article és l'Alcaldia, prèvia instrucció del corresponent procediment sancionador, respectant els principis que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 
 
Document:
Fitxers associats: