Ajuntament de Faura

EL PLE APROVA LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALLS DE L’AJUNTAMENT

fb


El document compta amb el suport dels empleats públics i dels sindicats

Després de molts anys treballant en ell, l’Ajuntament de Faura ja disposa de Relació de Llocs de Treball (RLT o RPT, per les seues sigles en castellà). Amb la creació d’aquest document, que ha estat aprovat per unanimitat durant la celebració d’un Ple extraordinari, es dona compliment al que disposa l’article 74 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, que obliga a les administracions locals a tindre’n un .  

Durant el procés d’elaboració de la documentació tècnica es va sol·licitar a tot el personal empleat l'emplenament d’un qüestionari relatiu a les tasques i responsabilitats que s'exerceixen en els llocs, mantenint diverses reunions i entrevistes a fi de recollir informació, analitzar i diagnosticar la situació. A més, l’equip de Govern ha negociat i consensuat el contingut del document amb els mateixos treballadors i treballadores. D’altra banda, la RPT ha passat per la Mesa de Negociació dels sindicats, pel que també compta amb el suport d’aquestes entitats.

La RPT suposa una eina fonamental per a escometre els processos de modernització en la gestió dels llocs de treball de l’Ajuntament, de manera que es continue prestant un servei de qualitat adaptat a les noves demandes.

APROVACIÓ DE LA DIVISIÓ DEL SECTOR R-02 EN DOS UNITATS

En altre orde del dia de la sessió extraordinària, l’Ajuntament ha aprovat per unanimitat i de manera definitiva la modificació puntual núm. 3 del Pla General d'Ordenació Urbana: Divisió del Sector R-02 en dues unitats d'execució per a facilitar la seua gestió. El document aprovat no presenta cap canvi respecte del que s’havia sotmés a informació pública, ja que no s'han formulat al·legacions.

 

 

 

28 d’octubre de 2022