Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament celebrarà sessió ordinària DILLUNS, 27 de SETEMBRE, a les 19 hores, que podrà ser seguida per Facebook

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 4/2021.
  2. Proposta de la regidora de Cultura i Administració sobre modificació de crèdits núm. 20 en el pressupost de 2021 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
  3. Proposta de la regidora de Cultura i Administració sobre aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2020.
  4. Ratificació del Decret 332/2021.
  5. Moció del Grup Socialista sobre col·locació de contenidors de recollida de taps de plàstic i foment de l'economia circular.
  6. Proposició del Grup Junts per Faura sobre eliminació de les barreres arquitectòniques del carrer Santa Bàrbara en els seus encreuaments amb C/ Mestre Serrano/Colom, C/ Pizarro/En Jaume i C/ 9 d’octubre/Lepanto.
  7. Proposició del Grup Junts per Faura sobre promoure l’acollida i l’asil de persones refugiades d’Afganistan i per la defensa dels drets humans.
  8. Proposició del Grup Junts per Faura sobre l’ILP Tres Voltes Rebel.

B) Activitat de control

    9.Coneixement de les resolucions d'Alcaldia i Regidoria de Cultura i Administració adoptades des de l'última sessió ordinària del 267 a 363/2021.

C) Precs i preguntes

 

Faura, 22 de setembre de 2021

L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos