Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament celebrarà sessió ordinària DIJOUS, 11 de FEBRER, a les 20 hores, que podrà ser seguida per Facebook

 
 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 6/2020.
 2. Proposta d'Alcaldia sobre modificació puntual núm. 3 del PGOU: Divisió del Sector R-02 en dues unitats d'execució per a la gestió. Document Inicial Estratègic i documentació per a tramitació. Aprovació inicial i remissió a l'òrgan ambiental i territorial municipal.
 3. Proposta de l'Alcaldia sobre desestimació del recurs de reposició interposat contra l'acord de la valoració econòmica dels danys i perjudicis ocasionats pel contractista durant l'execució del contracte d’obres d’execució de remodelació fase 1a de l’edifici «La Protectora».
 4. Proposta de l'Alcaldia sobre desestimació del recurs de reposició interposat contra l'acord de liquidació del contracte d’obres d’execució de remodelació fase 1a de l’edifici «La Protectora».
 5. Proposta de la regidora de Cultura i Administració sobre modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen.
 6. Proposta de la regidora de Cultura i Administració d'aprovació del Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible (PACES) per al municipi de Faura.
 7. Proposta de la regidora de Cultura i Administració d'adhesió al “Servei d’assistència tècnica en la modalitat d’Arquitectura Tècnica, implantat per la Mancomunitat de les Valls”.
 8. Proposta de la regidora de Cultura i Administració sobre aprovació de reconeixement de crèdits.
 9. Proposició del Grup Junts per Faura perquè el personal docent siga considerat prioritari en la segona fase de vacunació contra la COVID-19.
 10. Proposició del Grup Junts per Faura per a exigir al Govern d'Espanya mesures d'urgència davant la pujada del preu de la llum en plena onada de fred.
 11. Proposició del Grup Junts per Faura de transferència urgent de crèdit a la Generalitat Valenciana equivalent al deute històric amb el País Valencià per a la lluita contra els efectes de la COVID-19.

B) Activitat de control

12. Dació de comptes de l'informe del Pla d'ajust del quart trimestre de 2020.
13. Coneixement de les resolucions d'Alcaldia i Regidoria de Cultura i Administració adoptades des de l'última sessió ordinària del 449 al 457/2020 i 1 al 32/2021.

C) Precs i preguntes

 

Faura, 10 de febrer de 2021

L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos