Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària DILLUNS, 28 de SETEMBRE de 2020, a les 20:00 hores, al saló de Plens.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 3/2020.
  2. Proposta de l'Alcaldia sobre sobre reobertura del punt de vigilància del Picaio.
  3. Proposta de la regidora de Cultura i Administració sobre modificació de crèdits núm. 16 en el pressupost de 2020 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
  4. Proposta de la regidora de Cultura i Administració sobre aprovació del Compte General corresponent a l'exercici 2019.
  5. Proposta de la regidora de Cultura i Administració sobre derogació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització d’edificis, locals i instal·lacions municipals.
  6. Proposta de la regidora de Cultura i Administració sobre aprovació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local a través d’instal·lacions de transport i distribució d’energia elèctrica establides sobre el sòl, subsòl o vol municipal.
  7. Proposta de la regidora de Cultura i Administració sobre aprovació del Reglament de les instal·lacions esportives municipals.
  8. Proposició del Grup Junts per Faura sobre les presumptes il·legalitats comeses per membres de la Casa Reial.


B) Activitat de control

  9. Coneixement de les resolucions d'Alcaldia i Regidoria de Cultura i Administració adoptades des de l'última sessió ordinària del 240 al 315/2020. 

C) Precs i preguntes

 

Faura, 28 de setembre de 2020

L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos