Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària, el DILLUNS dia 30 de JULIOL de 2018, a les 20 hores, al saló de Plens de l'Ajuntament.

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A. Part resolutiva

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 4/2018.
 2. Proposició de la Regidoria delegada de Cultura, Hisenda i Administració sobre modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
 3. Proposició de la Regidoria delegada de Cultura, Hisenda i Administració acordant l'aplicació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i la substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos per la presa de raó en comptabilitat dels actes generadors de drets i ingressos en la tresoreria.
 4. Proposició de la Regidoria delegada de Cultura, Hisenda i Administració acordant la baixa per anul·lació del pressupost 2018 d’aplicacions d’ingressos i de gastos.
 1. Proposició de la Regidoria delegada de Cultura, Hisenda i Administració sobre modificació de crèdits núm. 13 en el pressupost de 2018, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
 2. Proposició de l'Alcaldia sobre adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, central de serveis innovadors i sostenibles.
 3. Proposició de l’Alcaldia sobre adhesió de l’Ajuntament de Faura a la Central de Contractació de l’Estat.
 4. Proposició de l'Alcaldia sobre modificació del Reglament Orgànic Municipal.
 5. Proposició de l'Alcaldia sobre nomenament del defensor del veí.
 6. Proposició de l'Alcaldia sobre la Llei de Contractes del Sector Públic.
 7. Proposició del Grup Socialista sobre el Pla de Rodalies per al 2018.
 8. Proposició del Grup Socialista sobre finançament autonòmic.
 9. Proposició del Grup Socialista d'adhesió al manifest "Suma't per no restar".
 10. Proposició del Grup Socialista contra les Lleis d'estabilitat pressupostària i de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
 11. Proposició del Grup Junts per Faura per a la retirada de plaques amb simbologia franquista.

B. Activitat de control

 1. Coneixement de les resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 158 a 255/2018.

C. Precs i preguntes

 

 Faura, 25 de juliol de 2018

 L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos