Ajuntament de Faura

LA DIPU ET BECA 2018

fb


El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 15 de JUNY.

 

L'Ajuntament de Faura rep 8 beques de pràctiques, per a estudiants, durant els mesos de juliol i agost d’enguany. Aquestes beques s’emmarquen dins el programa “La dipu et beca”.

El termini de PRESENTACIÓ de les sol•licituds finalitza el 15 de juny, a través  de la seu electrònica o en les oficines de l’Ajuntament.

Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 € bruts mensuals a abonar en períodes vençuts. Les bases de la convocatòria, les instàncies d'inscripció i els documents complementaris a aquesta inscripció (model d'autorització IRPF), estan penjades en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament http://faura.sedelectronica.es. Es prioritzarà aquelles persones que utilitzen la seu electrònica com a mitjà de presentació de documentació, en cas d’empat.

Tots documents hauran d’estar degudament  omplits i acreditats per la documentació corresponent. Els camps  per a omplir que es troben buits, no es tindran  en compte a fi de la seua baremació, igual que els documents   acreditatius no presentats.

Els REQUISITS dels estudiants per a sol•licitar-les són:

  1. Posseir veïnat administratiu en algun municipi de la província de València, amb anterioritat a la data de publicació de les presents bases (BOP núm.89 de 10.05.2018)
  2. Tindre 18 anys complits.
  3. Trobar-se cursant alguna de les següents ensenyances oficials: Cicles Formatius de Formació Professional (ANNEX II) o Ensenyaments Universitaris Oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura, o equivalent de conformitat amb la normativa vigent, en Ensenyances Artístiques Superiors o màster oficial impartit per les Universitats, de conformitat amb l'article 2 de l'Ordre 21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i haver aprovat el curs corresponent immediatament anterior al qual es trobe cursant en el moment de la sol·licitud.
  4. No estar gaudint d’una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat, com no desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca. Cada estudiant només podrà gaudir d'una beca en un municipi en el mateix mes.

8 de juny de 2018