Ajuntament de Faura

RESUM INFORMATIU DEL PLE DE 29 DE MAIG DE 2017

fb


Segons un dels acords, l'Ajuntament exigirà al Consell que resolga la situació del col·legi Sant Vicent Ferrer.

Després que el Consell Escolar del Col·legi Sant Vicent Ferrer haja transmés al Govern local la seua preocupació sobre l'actual situació de l'escola, que, a més d'anar en detriment de la qualitat de l'ensenyament, no compleix l'actual normativa en relació d'espais dels centres docents i les mesures de seguretat, el Ple va aprovar una proposta d'alcaldia per tal de donar suport a la comunitat educativa en les seues reivindicacions. Així, segons l'acord adoptat per unanimitat, s'exigirà a la Conselleria d'Educació que resolga aquesta situació i prenga una solució com més aviat millor.

L'Ajuntament està tractant de resoldre la problemàtica de les aules prefabricades al col·legi (més conegudes com a barracons) amb un projecte d'ampliació d'aulari que ja ha sigut traslladat a la Conselleria. Per la seua banda, la Generalitat va presentar a inicis del 2016 un Pla per a eliminar les aules prefabricades durant la legislatura 2015-2019, on apareix el centre escolar de Faura.

PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS

El Ple va aprovar també per unanimitat l'aprovació inicial del Pla local reduït de prevenció d'incendis forestals, davant la proximitat de l'estiu i tenint encara molt present els incendis de l'any passat. Es tracta d'un document clau en la planificació de les mesures de prevenció d’incendis forestals, que s’articula en diferents nivells, tant a nivell municipal com supramunicipal.

INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I DRETS

Així mateix el Ple va aprovar per unanimitat la rectificació de l'inventari, amb un increment de prop 552.000 euros. Amb aquesta mesura, a més de comptabilitzar totes les incidències (altes, baixes o variacions) registrades al 2016, es dóna compliment a la normativa vigent.

DECLARACIÓ DE SEVILLA

Igualment el Ple va decidir per unanimitat subscriure la “Declaració de Sevilla: el compromís de les ciutats per l’Economia Circular”, i assumir els pronunciaments i compromisos que la mateixa suposa. Aquest document, que sorgeix amb l'objectiu d'impulsar polítiques d'economia circular, recull la necessitat d'establir un model de desenvolupament sostenible que permeta reduir els recursos naturals que es consumeixen impulsant el reciclatge i la reutilització.

PROPOSICIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

El Grup Municipal Socialista va presentar dues mocions  que van ser aprovades per unanimitat. L'objectiu de la primera d'elles era alliberar la reinversió del superàvit dels ajuntaments, instant al Govern de l'Estat i els Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat perquè, per la via d'urgència, adopten iniciatives perquè els governs locals puguen reinvertir el seu superàvit, sense haver de generar nous ingressos per la mateixa quantia, amb l'únic límit de no posar en risc la seua estabilitat pressupostària.

La segona proposta girava entorn al retard en les cites mèdiques. Segons l'acord, s'exigirà a la Conselleria de Sanitat i a l'Àrea de Salut número 3 que prenguen les mesures necessàries per fer front al col·lapse que sofreix el Centre d’Especialitats i el Centre de Salut de Faura, apel·lant al dret a tindre una bona atenció en el Sistema Sanitari Públic.

El Grup Junts per Faura va portar una moció on s'instava a la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport a contemplar les actuacions necessàries perquè el Conservatori Professional Joaquín Rodrigo passe a formar part de la xarxa pública de conservatoris de la Generalitat Valenciana.

A eixe respecte, el Grup Municipal Socialista va presentar una esmena amb l'objectiu que, mentre es realitza este procediment d’ampliació de la xarxa pública, la Conselleria estudie la possibilitat d’ajudes econòmiques i nous criteris de concessió per als conservatoris municipals. La proposició va ser aprovada per unanimitat després de la inclusió de l'esmena.

Així mateix, la Corporació va respaldar, per unanimitat, altra moció del Grup Junts per Faura en la que s'instava al Govern espanyol a ratificar i complir tots els preceptes de la versió revisada de la Carta Social Europa assegurant que cada unitat familiar tinga uns ingressos mínims per sobre del llindar de pobresa, incloent l'adequació del salari mínim interprofessional al que s’estableix per la jurisprudència del Comitè Europeu de Drets Socials.

Del mateix Grup va prosperar una proposta perquè l'Ajuntment assumira les denominacions tradicionals de Casa de la Vila i Batlle/essa. El Grup Socialista va introduir una esmena perquè les denominacions es pogueren usar indistintament amb les d'Ajuntament i Alcalde/essa. La moció va ser aprovada de manera unànime després de la inclusió de l'esmena.

Per unanimitat també va eixir avant altra proposta de Junts per Faura sobre inversions justes de l'Estat al Pais Valencià, que, entre altres acords, instava a que els diputats i senadors valencians facen tot el que estiga en la seua mà perquè els seus grups parlamentaris voten a favor de les esmenes que es presenten per augmentar les inversions de l’Estat al País Valencià. La moció també demanava la posada en marxa d'una comissió mixta entre l’Estat espanyol i la Generalitat de seguiment de les inversions per supervisar que els projectes pressupostats són efectivament realitzats en el termini corresponent.

Per últim, Junts per Faura va presentar una moció perquè l'Ajuntament s'adherira a la convocatòria de la mobilització contra els Pressupostos Generals de l'Estat i l’espoliació fiscal, convocada per al dia 10 de juny, a València, a les 18 hores, al Parterre; informara a la ciutadania dels motius d'aquesta mobilització; i facilitara una opció de mobilitat per assistir a la convocatòria.

El Grup Socialista va presentar una esmena per a eliminar aquest últim acord en implicar un mal ús dels fons públics per tractar-se d'una convocatòria que clarament excedeix els límits municipals. La proposició va ser aprovada per unanimitat després de la inclusió de l'esmena.

31 de maig de 2017