Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària, al Saló d'Actes de l'Ajuntament provisional al Parc de Quémalo, el DILLUNS dia 18 de JULIOL de 2016, a les 20 hores

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 4/2016.
 2. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 129 a 193/2016.
 3. Proposició de l'Alcaldia sobre determinació de les dues festes locals per a l'any 2017.
 4. Proposició de l’Alcaldia sobre l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei i realització d'activitats en instal·lacions esportives.
 5. Proposició de l’Alcaldia sobre modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.
 6. Proposició de l’Alcaldia sobre modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica.
 7. Proposició de l’Alcaldia sobre aprovació del conveni entre la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Faura per a la millora d'accessibilitat del portal corporatiu.
 8. Proposició del Grup Socialista per a impulsar un perfil lingüístic en les entitats locals.
 9. Proposició del Grup Socialista sobre els convenis de col·laboració amb els col·legis professionals.
 10. Proposició del Grup Socialista sobre els serveis de rodalies en la línia C-6.
 11. Proposició del Grup Popular sobre el recolzament a la festa dels bous al carrer.
 12. Proposició del Grup Popular sobre regulació del trànsit al consultori mèdic el dia d'extraccions.
 13. Proposició del Grup Junts per Faura sobre productes d'higiene íntima.
 14. Proposició del Grup Junts per Faura sobre el Col·legi Sant Vicent Ferrer de Faura.
 15. Proposició del Grup Junts per Faura sobre zones forestals estratègiques.
 16. Propostes i preguntes.

Faura, 14 de juliol de 2016
L'alcalde,
Antoni F. Gaspar Ramos