Ajuntament de Faura

SELECCIÓ D'UN FUNCIONARI INTERÍ

fb


EDICTE fase CONCURS DE MÈRITS del procés de selecció de funcionari interí auxiliar administratiu.

Per mitjà d’este edicte i d’acord amb la Base Sexta de les bases que regeixen este procés, realitzada la baremació per a la selecció de funcionari interí auxiliar administratiu (C2), i borsa de treball per a cobrir possibles vacants, la puntuació final obtinguda en la fase de concurs és la següent.

Per mitjà d'este edicte i d'acord amb la Base Sexta de les bases per a la selecció de funcionari interí auxiliar administratiu i constitució de borsa de treball, per mitjà del sistema selectiu de concurs i urgent, d'acord amb la decisió del Tribunal d'ampliar el número de les persones citades per a l'entrevista de cinc a deu, i realitzada la baremació, es durà a terme una entrevista personal als deu aspirants amb millor puntuació obtinguda.

Per Decret d'alcaldia, s'ha aprovat la relació definitiva d'aspirants d'admesos i exclosos, al procés selectiu per cobrir un lloc de funcionari interí auxiliar administratiu (C2), mitjançant el sistema de concurs, per a cobrir les possibles vacants.

Per Decret d’Alcaldia de 6 de juliol, s’ha aprovat la relació provisional d'aspirants d’admesos i exclosos, al procés selectiu per cobrir un lloc de funcionari interí auxiliar administratiu (C2), mitjançant el sistema de concurs, per a cobrir les possibles vacants.

 

20 de juliol de 2016