Ajuntament de Faura

LA DIPU ET BECA 2016

fb


El termini de presentació de les sol·licituds és del 8 al 13 de JUNY.

L'Ajuntament de Faura rep 8 beques de pràctiques, per a estudiants, durant els mesos de juliol i agost d’enguany. Aquestes beques s’emmarquen dins el programa “La dipu et beca”.

El termini de PRESENTACIÓ de les sol•licituds és del 8 al 13 de juny, a través  de la seu electrònica o en les oficines de l’Ajuntament, situades a les instal·lacions provisionals al costat del Carrer de la Pilota, s/n, en la Ronda Quémalo, de 9 a 13h.

Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 € bruts mensuals a abonar en períodes vençuts.

Les bases de la convocatòria, les instàncies d'inscripció i els documents complementaris a aquesta inscripció (model d'autorització IRPF), estan penjades en la secció del PERFIL DEL CONTRACTANT des del 7 de juny.

Tots els documents hauran d’estar degudament  omplits i acreditats per la documentació corresponent. Els camps  per a omplir que es troben buits, no es tindran  en compte a fi de la seua baremació, igual que els documents   acreditatius no presentats.

NOVETATS:

- Es prioritzarà aquelles persones que utilitzen la seu electrònica com a mitjà de presentació de documentació.

- Segons l’orde de puntuació aconseguit es constituirà una BOSSA d’aspirants a becaris, confeccionant-se una llista segons puntuació obtinguda. En una fase posterior l’Ajuntament aprovarà nova convocatòria i bases de beques municipals per a pràctiques formatives per a jóvens, que es cobrirà a través de la bossa resultant del present procés selectiu, per la qual cosa NO S’OBRIRÀ NOU TERMINI DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ.

Els REQUISITS dels estudiants per a sol•licitar-les són:

  1. Posseir veïnat administratiu en algun municipi de la província de València; requisit aquest que ha de complir-se amb anterioritat a la data de publicació de les presents bases.
  2. Tindre 18 anys complits.
  3. Trobar-se cursant alguna de les següents ensenyances oficials: ensenyaments universitaris oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura, o equivalent, de conformitat amb la normativa vigent; en ensenyances artístiques superiors o màster oficial impartit per les universitats, o cicles formatius de Formació Professional, corresponents a les famílies que es relacionen en l’annex i haver aprovat el curs corresponent immediatament anterior al qual es trobe cursant en el moment de la sol·licitud.
  4. No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  5. Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, la qual cosa s’acreditarà mitjançant declaració responsable.
  6. No estar gaudint d’una altra beca o ajuda, de la mateixa o anàloga finalitat, com no també desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.

7 de juny de 2016