Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària, al Saló de Plens, el dia 21 de MARÇ de 2016, a les 20 hores.

Ordre del dia de la sessió:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 1/2016.
 2. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 14 a 56/2016 i acords de la Junta de Govern Local.
 3. Proposició de l'Alcaldia relativa a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa.
 4. Proposició de l'Alcaldia relativa a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
 5. Dació de comptes de l'expedient d'aprovació de la liquidació de l'exercici pressupostari de 2015.
 6. Proposició de la Regidoria de Cultura, Hisenda i Administració sobre modificació de crèdits número 2 en el pressupost de 2016, mitjançant suplements de crèdit.
 7. Proposició del Grup Socialista sobre la processionària.
 8. Proposició del Grup Socialista contra la corrupció.
 9. Proposició del Grup Socialista per alliberar l'AP7.
 10. Proposició del Grup Socialista sobre la séquia Major de Sagunt.
 11. Proposició del Grup Socialista sobre turisme.
 12. Proposició del Grup Socialista sobre il·luminació a l'estació de les Valls.
 13. Proposició del Grup Socialista i Grup Popular sobre agricultura.
 14. Proposició del Grup Popular sobre el Molí senda de Faura a Quartell.
 15. Proposició del Grup Junts per Faura perquè s'habilite un espai per als grups polítics municipals a la pàgina web de l'Ajuntament.
 16. Proposició del Grup Junts per Faura contra la corrupció i en defensa d'un codi de Bon Govern a Faura.
 17. Proposició del Grup Junts per Faura per a prevenir l'assetjament escolar i intervenir-hi en cas de produir-se.
 18. Proposició del Grup Junts per Faura sobre el rescat de la concessió de l'AP7.
 19. Propostes i preguntes.

Faura, 17 de març de 2016

L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos