Ajuntament de Faura

RESUM INFORMATIU DEL PLE DE 28 DE SETEMBRE

fb


A la sessió s'aprovà, entre altres, una ordenança fiscal per tal de cobrar una taxa a les antenes de telefonia mòbil instal·lades a Faura

La sessió plenària que ha celebrat l'Ajuntament de Faura el 28 de setembre ha contemplat en el seu orde del dia, entre altres qüestions, l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per obertura d'establiments, que permetrà cobrar un impost a les antenes de telefonia mòbil per l'ús de l'espai radioelèctric del municipi. Una ordenança que ha vist la llum després d'un ingent esforç, ja que han sigut necessaris diversos informes i estudis tècnics per tal que complira la legalitat.

Ara, gràcies a esta norma, les arques municipals ingressaran entre 25.000 i 30.000 euros procedents d'este nou tribut. A nivell municipal, l'ordenança no tindrà efectes fiscals.

L'ocupació de la via pública amb taules i cadires, terrasses i tendals ha sigut un altre dels temes tractats al Ple. Després d'haver mantingut nombroses reunions al llarg de tot un any, s'ha redactat una ordenança, que comprén vint-i-sis articles, una disposició final, una disposició derogatòria i un annex, que busca fer compatibles els interessos de bars i veïns. No és, per tant, un tema recaudatori, sinó d'organització i de millora de la convivència.

A més, com tots els anys, s'ha aprovat una nova reducció de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a intentar minimitzar l'efecte de la revisió cadastral. Després d'este acord, en el cas dels béns de naturalesa urbana, el tipus de gravamen serà del 0,65%, mentre que, en els de naturalesa rústica, se situarà en el 0,90%. A més, s'establix una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost a favor d'aquells subjectes que tinguen la condició de titular de família nombrosa.

El Ple també ha aprovat la regulació de la taxa per la prestació del servei i realització d'activitats en les instal•lacions del poble que entre altres novetats inclou la creació d’un Carnet Esportiu Municipal a 25 euros per a potenciar l’ús de les instal•lacions esportives. L’Ajuntament farà una campanya de promoció i difusió de totes les novetats d’esta ordenança.

Totes estes propostes han sigut aprovades per unanimitat dels grups polítics.

D'altra banda, des d'Alcaldia s'ha presentat una proposició per a sol•licitar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques el fraccionament del reintegrament de l’excés en la participació als tributs de l’Estat de 2013 (un total de 38.984,57 euros) en un període de 10 anys, per tal de no fer el fer-ho en un únic pagament. La proposició ha sigut aprovada amb els vots a favor de PSPV-PSOE i PP, i els vots en contra de Junts per Faura.

Dins de les proposicions dels partits polítics, s'ha aprovat per unanimitat una presentada pel Grup Municipal Socialista sobre reprendre les converses amb la Conselleria d’Educació per estudiar el projecte d'ampliació d'aulari al Col•legi Sant Vicent Ferrer i poder eliminar de manera definitiva les aules prefabricades.

També ha sigut aprovada, amb els vots favorables de Junts per Faura i PSPV-PSOE, i els vots en contra de PP, la proposició de Junts per Faura de rebuig a l'Acord Comercial d'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i els Estats Units, pel qual es declara a Faura "municipi contrari al tractat TTIP".

30 de setembre de 2015