Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària, al Saló de Plens, el dia 28 de SETEMBRE de 2015, a les 20 hores.

 
ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 7/2015.
 2. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 118 a 152/2015 i acords de la Junta de Govern Local.
 3. Proposició de l'Alcaldia relativa a la liquidació definitiva de les Contribucions Especials.
 4. Proposició de l'Alcaldia sobre supressió de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de camins, sèquies i guarderia rural.
 5. Proposició de l'Alcaldia sobre aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre bèns immobles.
 6. Proposició de l'Alcaldia sobre aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per obertura d'establiments.
 7. Proposició de l'Alcaldia sobre aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei i realització d'activitats en instal·lacions esportives.
 8. Proposició de l'Alcaldia sobre l'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires, terrasses i tendals.
 9. Proposició de l'Alcaldia sobre sol·licitud al MHAP de fraccionament del reintegro del saldo deudor de la liquidació definitiva de la participació de tributs de l'estat de 2013 (PIE).
 10. Proposició del Grup Municipal Socialista sobre el Col·legi Sant Vicent Ferrer.
 11. Proposició del Grup Junts per Faura per l'eliminació de la violència contra les dones.
 12. Proposició del Grup Junts per Faura sobre pressupostos participatius.
 13. Proposició del Grup Junts per Faura de rebuig a l'Acord Comercial d'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i els Estats Units.
 14. Propostes i preguntes.

Faura, 24 de setembre de 2015
L'Alcalde,
Antoni F. Gaspar Ramos