Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària, al saló de plens, el dia 27 de JULIOL de 2015, a les 20h.

 
ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 6/2015.
 2. Coneixement dels acords de la JGL i de les resolucions de l'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 45 a 117/2015.
 3. Proposició de l'Alcaldia sobre aprovació del compte general del 2014.
 4. Proposició de l'Alcaldia sobre determinació de les dues festes locals per a l'any 2016.
 5. Proposició de l'Alcaldia sobre nomenament de representants de l'Ajuntament de Faura en els Consells Territorials de la Propietat Immobiliària.
 6. Proposició de l’Alcaldia sobre nomenament de jutgessa de pau i jutge de pau substitut.
 7. Proposició de l'Alcaldia relativa al requeriment de l'EPSAR.
 8. Proposició del grup Socialista sobre centre de formació de persones adultes.
 9. Proposició del grup Popular sobre l'estat del camí de la Rodana.
 10. Proposició del grup Junts per Faura per a la creació d'una comissió de supervisió dels continguts del BIM i l'obertura d'aquest al teixit associatiu municipal.
 11. Proposició del grup Junts per Faura perquè les oficines presten servei una vesprada a la setmana.
 12. Proposició del grup Junts per Faura per una educació de qualitat que garantisca a tot l'alumnat valencià les competències necessàries per afrontar els reptes de la Societat Valenciana del segle XXI.
 13. Propostes i preguntes.

Faura, 23 de juliol de 2015
L'Alcalde,
Antoni F. Gaspar Ramos