Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària, al saló de plens , el dia 30 de MARÇ de 2015, a les 20h.

ORDRE DEL DIA
 
 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 1/2015.
 2. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 8 a 44/2015.
 3. Dació de comptes de l'expedient d'aprovació de la liquidació de l'exercici pressupostari de 2014.
 4. Dació de comptes dels informes següents: Sobre compliment de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació de la Llei 2/2012 LOEPSF corresponent al quart trimestre de 2014. Sobre compliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions corresponents al quart trimestre de 2014. Sobre el període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de 2014.
 5. Proposició de l'Alcaldia sobre ratificació del Decret 31/2015, Taller d'ocupació Faura II.
 6. Proposició de l’Alcaldia sobre modificació de crèdits 5/2015, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
 7. Proposició del PSPV-PSOE sobre el dragó groc, la nova plaga citrícola.
 8. Proposició del PSPV-PSOE sobre la eficiència energètica.
 9. Proposició del PSPV-PSOE sobre persones afectades per l'hepatitis C.
 10. Proposició del PSPV-PSOE i ERPV sobre negociació d'un nou acord professorat interí.
 11. Propostes  i preguntes.
 
Faura, 26 de març de 2015
L’alcalde
Antoni F. Gaspar Ramos