Ajuntament de Faura

ESCOLA EDUCACIÓ INFATIL "EL TABALET"

fb


Matrícula curs 2014/2015

Les persones interessades en matricular als seus fills a l’Escola d’Educació Infantil “El Tabalet” poden recollir la documentació necessària per a formalitzar la preinscripció per al curs 2014/201 a les oficines de l’Ajuntament.
 
El termini de presentació de la documentació és del 7 al 14 d’abril, d’11 a 13 h, i de 15.30 a 16.30 h. L’E.E.I. El Tabalet informa que No s’acceptaran sol·licituds fora de l’horari i termini.
 
 La documentació que cal presentar és:
  • INSTÀNCIA de sol·licitud d’admissió en Educació Infantil i Ensenyaments Bàsics.
  • Fotocòpia DNI del pare, mare, tutor o tutora.
  • Títol oficial de FAMÍLIA NOMBROSA.
  • Fotocòpia del LLIBRE DE FAMÍLIA. Si la mare està en estat de gestació, comuniqueu-ho a la Direcció del Centre.
  • Annex VI criteri RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR. (Sols les famílies que demanen que els puntue el criteri de renda. La renda de la unitat familiar es determinarà dividint el total d’ingressos de l’any 2012 entre el nombre de membres de la unitat familiar. En cas que la mare estiga en estat de gestació, es comptarà també el gestant com a membre de la unitat familiar, si s’acredita el cas mitjançant certificat mèdic on conste l’estat i la setmana de gestació)
  • Certificat de DISCAPACITAT de l’alumne, pare, mare o germans, emès per la Conselleria de Benestar Social.
Nota:
  • Germans al centre. Només es computarà l’existència de germans si continuen assistint en el curs escolar per al qual se sol·licita l’admissió.
  • Antics alumnes del centre. Només es considerarà antic alumne si s’han cursat ensenyances de segon cicle d’educació innfantil.
 
 
27 de març de 2014