Ajuntament de Faura

FAURA S'ADHERIX AL RECURS CONTRA LA REFORMA LOCAL

fb


L'acord de ple denuncia que esta reforma local vulnera l'autonomia local.

El Ple de Faura, en sessió extraordinària , ha aprovat, amb els vots en contra del Grup Municipal Popular, iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra els articles primer i segon i altres disposicions afectades de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Adminsitración Local (LRSAL) que va entrar en vigor el passat 31 de desembre.
 
Amb este acord de ple, l'Ajuntament s'adhereix a la campanya que pretén aglutinar més de 1.600 ajuntaments de tota Espanya (que sumen almenys la sisena part de la població del conjunt de l'Estat) per presentar davant el Tribunal Constitucional un recurs contra la LRSAL.
 
L'acord de ple denuncia que esta reforma local vulnera clarament l'autonomia local i les competències exclusives en matèria de règim local de les comunitats autònomes que així ho tenen reconegut en l'Estatut d'autonomia.
 
La Llei de la reforma de l’administració local no respecta els principis que informen la Carta Europea d'Autonomia Local ni tampoc l'autonomia local que garanteix la Constitució, eliminant el principi màxim de proximitat, imposant mecanismes de control que porten a una dependència jeràrquica.
 
L'acord de ple també remarca que la LRSAL és totalment perjudicial per al conjunt dels ciutadans i per al bon funcionament de l'administració local, ja que posa en perill el sistema de prestació dels serveis municipals, i concretament, el sistema de serveis socials de proximitat, allunyant-los de la ciutadania; i castiga a l'administració local.
 
26 de febrer de 2014