Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament Ple farà sessió ordinària, al saló de plens de la Casa Consistorial, el dia 27 de gener de 2014, a les 20 h.

 1. Presa de posessió de la regidora Bàrbara Asensi Martínez.
 2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 6 i 7/2013
 3. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 167 a 193/2013 i 1 a 7/2014.
 4. Proposició de l'Alcaldia sobre renovació del lloc de Secretaria del Jutjat de Pau de Faura.
 5. Proposició de l'Alcaldia donant compte de l'informe sobre cumpliment de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació de la Llei 2/2012 LOEPSF corresponent al tercer trimestre, i de l’informe sobre compliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions corresponents al quart trimestre de 2013.
 6. Proposició de l’Alcaldia sobre l’aprovació de reconeixement de crèdits.
 7. Proposició de l'Alcaldia sobre la modificació de l’ordenança reguladora de la inspecció técnica d'edificis.
 8. Proposició de l’Alcaldia sobre l'aprovació inicial d'un reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Faura i retolació de les vies públiques.
 9. Proposició del PSPV-PSOE de rebuig del nou copagament per a fàrmacs que
  dispensen els hospitals de forma ambulatòria.
 10. Proposició del PSPV-PSOE sol·licitant la derogació del nou copagament als
  discapacitats i dependents.
 11. Proposició del PSPV-PSOE en defensa de la lliure decisió de les dones.
 12. Proposició del PSPV-PSOE demanant que s'estudien mesures per solucionar problemàtiques d'enllumenat a alguns passos de vianants.
 13. Proposició d'ERPV de rebuig al Proyecto de Ley de Seguridad Privada.
 14. Proposició d'ERPV de rebuig a l'avantprojecte de Llei de Seguretat Ciutadana del Govern Espanyol.
 15. Proposició d'ERPV en defensa del dret a les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs.
 16. Propostes  i preguntes.
Faura, 23 de gener de 2014
 
L’alcalde   
Antoni F. Gaspar Ramos