Ajuntament de Faura

ARXIU D'OBRES I CONTRACTES

CONTRACTES
 
Adjudicació per a l'alienació del solar del carrer Cavallers núm.7 (16-09-2011) 
 • Adjudicació definitiva a Mª Luisa de Salazar Acha la alienació de l’immoble, amb caràcter patrimonial, emplaçat al carrer Cavallers núm. 7, pel preu de 71.200,00 €, a l'haver sigut l'única proposició econòmica presentada, a la resolució d’Alcaldia núm. 201/2011, de 16 de setembre, per procediment obert amb un únic criteri d'adjudicació al millor preu.
Gestió del servei públic de subministrament domiciliari d'aigua potable en el municipi de Faura. (24-05-2011)
 • Adjudicació definitiva a l'empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTO SA, el contracte de gestió del servei públic de subministrament domiciliari d'aigua potable en el municipi de Faura, a la resolució d’Alcaldia núm. 137/2011, de 24 de maig, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, incoat per l’Ajuntament.

OBRES

Obres "Ampliació de la ronda Quémalo i construcció del carrer per a joc de pilota", incloses al Pla Especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana. (23-04-2010)
 • Adjudicació definitiva a  l'empresa GRUPO QUESADA JARA, SL, per 320.379,62 euros i 51.260,74 euros d'IVA, a la resolució d'Alcaldia núm. 203/2010, de 22 de juny, per procediment negociat amb publicitat.
Obres "Espai dels Majors" incloses en el Fons d'Inversió Local. (07-04-2010)
 • Adjudicació definitiva a l'empresa GIL GARRIDO OBRAS Y PROYECTOS, SL, per 249.958,21 euros i 39.993,31 euros d'IVA, a la resolució d'Alcaldia núm. 203/2010, de 22 de juny, per procediment negociat urgent amb publicitat.
Obres de Reforma d'enllumenat exterior en tres sectors del municipi. (15-02-2010)
 • Adjudicació definitiva a l'empresa INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELEFONIA ALBIACH-RODRIGUEZ, S.L. per 146.478,69  € i 23.436,59 € d'IVA, a la resolució d'Alcaldia núm. 40/2010, de 29 de gener, per procediment negociat  sense publicitat.
Obres de Substitució de la xarxa d'aigua potable en la zona del Raval. (15-02-2010)
 • Adjudicació definitiva a l'empresa ASFALTOS VILAR, S.A. per 93.712,20  € i 14.993,95 € d'IVA, a la resolució d'Alcaldia núm. 39/2010, de 29 de gener, per procediment negociat sense publicitat.
Obres de substitució de la xarxa d'aigua potable als carrers del Mar i Blasco Ibáñez. PAP 2009. (04-11-2009)
 • Adjudicació definitiva a l'empresa FERRUSES, S.L. per 91.954,05€ i 14.712,65€ d'IVA, a la resolució d'Alcaldia núm. 283/2009, de 30 d'octubre, per procediment negociat urgent sense publicitat.
Obres de repavimentació i reparació de diferents vies urbanes del municipi. PPOS 2009. (04-11-2009)
 • Adjudicació definitiva a l'empresa ASFALTOS VILAR, S.A. per 62.362,07€ i 9.977,93€ d'IVA, a la resolució d'Alcaldia núm. 278/2009, de 27 d'octubre, per procediment negociat urgent sense publicitat.
Gestió del servei públic de bar cafeteria terrassa en el local propietat municipal del carrer Canaleta, 1
 • Adjudicació provisional a AIDA ARNAU FORNER per un cànon anual de 3.379,00 € i 540,64 € d'IVA, al Decret 124/2009, de 28 de maig de 2009. 
 • Plec de clàusules administratives particulars. Termini de presentació d'ofertes i documentació del 4 al 15 de maig de 2009.
Obres "Urbanització del parc la Rodana" incloses al Fons d'Inversió Local.
 • Adjudicació definitiva a l'empresa GIL GARRIDO OBRAS Y PROYECTOS, S.L. per 485.650,00 € i 77.704,00 € d'IVA, al Decret 69/2009, de 8 d'abril de 2009.