Ajuntament de Faura

LA PARTICIPACIÓ I LA CARTA CIUTADANA

La democràcia representativa necessita, hui, una implicació més gran de tota la població per avançar en civisme, convivència i cohesió social. Cal fer esforços per aconseguir que els ciutadans se senten compromesos en el desenvolupament del seu municipi, i això implica posar en marxa mecanismes participatius que fomenten la interacció social, consoliden la consciència col·lectiva i reduïsquen l'aïllament.
 
En el marc jurídic que ofereix la Constitució, la participació es configura com un valor o principi que fonamenta l'estat social i democràtic de dret, i en l’article 9.2 ordena als poders públics “facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social”.
 
És per això que cal impulsar i posar en funcionament noves vies que potencien les bases de la participació com les cartes de participació que possibiliten la intervenció directa de la població en la gestió dels interessos generals.
 
La Carta de Participació Ciutadana de Faura ha de servir com a instrument que garantisca, facilite i faça més eficaç la participació del veïnat de Faura en la vida política, econòmica, cultural i social del nostre poble.
 
Va ser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària del 21 de maig de 2004, en commemoració del 25é aniversari de la constitució del primer ajuntament de l'actual període constitucional 1979-2004. Va ser ratificada definitivament en sessió del 26 de juliol de 2004.
 
La nova carta de participació va ser aprovada al Ple del 12 de desembre de 2016. Aquest nou document pretén obrir nous canals de comunicació amb la ciutadania més pròxims, més operatius i més eficaços que s'adapten millor als nous temps, ja que l'anterior Carta és del 2004, quedant-se desfasada amb la regulació dels mecanismes de participació.
 
Aquest nou document respon al convenciment de què és imprescindible governar buscant la implicació de la ciutadania, i dels actors del poble, a l'hora d'evaluar i compartir les decisions sobres les polítiques i actuacions públiques.
 
Per aquest motiu, inclou figures de participació com l'escó ciutadà, que permetrà exposar propostes a les entitats ciutadanes o qualsevol veí o veïna durant la sessió plenària; o el defensor del veí que tindrà la missió de defensar els drets dels ciutadans davant l'administració municipal; i nous mecanismes com els pressupostos participatius perquè els ciutadans puguen participar activament en l'elaboració del pressupost municipal, i s'impliquen en el procés de decisions sobre les inversions municipals.
 
Igual que en la primera Carta de Participació, l'equip de govern ha treballat per buscar la implicació de la resta de grups polítics,
buscant el consens, perquè l'objectiu és que la nova Carta s'aprove per unanimitat.
 
 
Documents:
 
Fitxers associats: