Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària DILLUNS, 20 de JULIOL de 2020, a les 19:30 hores, al saló de Plens.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 2/2020.
 2. Proposta d' l'Alcaldia a favor del Pla Nacional de l'Alzheimer.
 3. Proposta de l'Alcaldia per una “Faura sostenible”.
 4. Proposta de la regidora de Cultura i Administració sobre modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
 5. Proposta de la regidora de Cultura i Administració sobre revisió parcial del Pla d'Incendis redüit del terme municipal de Faura.
 6. Proposta de la regidora d'Educació i Sanitat per a l'adhesió del municipi de Faura en la Xarxa Salut.
 7. Moció del Grup Socialista sobre la creació d’un Pla per a reduir la bretxa digital i d’aprenentatge.
 8. Proposició del Grup Junts per Faura de retirada de reconeixements a Juan Carlos I.
 9. Proposició del Grup Junts per Faura sobre Vicent Alberto Gabarda Cebellán.
 10. Proposició del Grup Junts per Faura sobre unitat de la llengua.
 11. Proposició del Grup Junts per Faura sobre plaga Delottococcus aberiae, o “cotonet de Sud-àfrica”.
 12. Proposició del Grup Junts per Faura de suport a l'atenció primària i a la salut pública.
 13. Proposició del Grup Junts per Faura sobre plaques solars fotovoltaiques.
 14. Proposició del Grup Junts per Faura per declarar Faura lliure de racisme.

B) Activitat de control

15.Ratificació del Decret 207/2020, sobre modificació de crèdits.

16.Ratificació de l'acord de Junta de Govern Local de 29 de juny de 2020 sobre adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per al desenvolupament dels ODS de l’Agenda 2030.

17.Dació de comptes dels següents documents: Informe de Secretaria-Intervenció sobre Registre d'Informació de Control de les EELL i escrit de contestació de l'acord de Ple sobre accés a l'AP-7.

18.Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i regidora de Cultura i Administració adoptades des de l'última sessió ordinària 158 a 239/2020.

 

C) Precs i preguntes

 

Faura, 17 de juliol de 2020

L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos