Ajuntament de Faura

INFORMACIÓ SOBRE ELS PROCESOS DE CREACIÓ DE BORSES DE TREBALL

fb


Tots els edictes estaran publicats en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament

Totes aquelles persones interessades en formar part de les borses de treball de monitor de temps lliure o de socorristes de la piscina municipal podran consultar en quin punt es troba el procediment visitant el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament, clicant en el següent enllaç: https://faura.sedelectronica.es/board. Ací trobaran tots els edictes que es publiquen relacionats amb aquest tema.

En aquest moment, l'Ajuntament ha publicat les llistats provisionals de persones admeses i excloses. Les persones aspirants excloses disposen d’un termini de cinc dies naturals, a partir de la publicació de l'anunci, per a formular reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat la seua exclusió.

14 de maig de 2019