Ajuntament de Faura

L'AJUNTAMENT CONVOCA LA LICITACIÓ DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL CEIP SANT VICENT FERRER

fb


El Consistori ha aprovat l'expedient per contractar la redacció del projecte bàsic d'execució i l'estudi de seguretat de les obres del Pla Edificant

L'Ajuntament de Faura, mitjançant decret d'alcaldia, ha aprovat l'expedient de contractació de l'ampliació del CEIP Sant Vicent Ferrer, que suposarà la demolició de l'edifici existent i la creació d'un nou en la mateixa parcel·la. Treballs corresponents al conegut com a Pla Edificant, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Amb l'aprovació d'aquest expedient s'inicia la licitació d'aquest servei, que deurà contemplar la redacció del projecte bàsic d'execució, l'estudi de seguretat i salut, l'estudi geotècnic i el desenvolupament de les instal·lacions. El valor estimat del contracte, que s'adjudicarà mitjançant procediment obert, ascendeix a 178.598,17 euros.

La Secretaria-Intervenció expedirà un certificat sobre l'existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració d'aquest contracte. Així mateix, segons el decret d'Alcaldia, s'aprovarà el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran el contracte.

A més, es donarà compte de la resolució d'aquest decret d'Alcaldia en la pròxima sessió plenària, que tindrà lloc dilluns, 28 de gener, a les 18 hores.

Compte enrere per a l'inici de les obres del Pla Edificant

Amb aquesta licitació, l'Ajuntament dóna un nou pas en la creació del nou CEIP Sant Vicent Ferrer, les obres del qual començaran durant el pròxim curs, 2019/2020. I és que, des que la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport delegara competències en l'Ajuntament, és aquest últim qui disposa de totes les facultats per a contractar totes les fases de l'obra: les actuacions preparatòries, la licitació, l'adjudicació, la gestió del contracte, l'execució de l'obra, etc. Així com les referides a les assistències tècniques que s'externalitzen per no poder fer front amb els propis mitjans municipals.

La intervenció construirà de nova planta pràcticament un col·legi de dos línees amb totes les infraestructures d'un centre nou acompassat a les noves normes i necessitats educatives. Les obres contemplen, entre altres coses, la creació de 12 aules de Primària, 8 per al Cicle d'Infantil, aules de suport, multiusos, un ascensor nou i duplicar la capacitat del pati. Pel que fa al menjador, en augmentar la zona destinada a aquest ús, serà possible implantar una cuina pròpia a l'escola. 

Cal recordar que l'actuació ha estat possible també per la compra de l'Ajuntament dels terrenys adjacents, que pertanyien a la parròquia i que han ampliat l'ús educatiu en 1000 metres quadrats. 

 

25 de gener de 2019