Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària, el DILLUNS dia 11 de DESEMBRE de 2017, a les 20 hores.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

a) Part resolutiva.

  1. Esmena d'error material de l'acta de la sessió ordinària de 31 de juliol, punt 3.
  2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  3. Proposició de l'Alcaldia sobre l'examen, discussió i aprovació del pressupost general per a l'exercici 2018.
  4. Proposició de la regidora delegada sobre modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei i realització d'activitats en instal·lacions municipals.
  5. Proposició de l'Alcaldia sobre designació de vocals representants en COFECAM.
  6. Proposició del Grup Socialista sobre el control i gestió pública de l'energia elèctrica.
  7. Proposició del Grup Junts per Faura de condemna a la brutalitat policial de l'Estat a Catalunya.
  8. Proposició del Grup Junts per Faura sobre prou impunitat.
  9. Proposició del Grup Junts per Faura per demanar un vehicle de servei per al centre de salut de Faura per atenció de visites o urgències.
  10. Proposició del Grup Junts per Faura per la llibertat de les preses i presos polítics.

b) Activitat de control.

11. Coneixement de les resolucions d'alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 246 a 316/2017.

c) Precs i preguntes.

Faura, 4 de desembre de 2017

L'alcalde,

Antonio F. Gaspar Ramos