Ajuntament de Faura

EL PLE APROVA LA RENÚNCIA VOLUNTÀRIA DE JOSEP CEREZO COM A REGIDOR DEL GRUP JUNTS PER FAURA

fb


Un altre dels acords adoptats ha sigut la rebaixa de l'IBI al 0,62%

El primer punt de l'ordre del dia del Ple del mes de juliol ha sigut, després de l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, la renúncia voluntària al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Josep Cerezo Salt, del grup Junts per Faura. El seu lloc serà ocupat, una vegada prenga possessió del càrrec durant la celebració del pròxim plenari, per Anna Rosario Martínez Martínez, següent en la llista en les últimes eleccions municipals.

REDUCCIÓ DE L'IBI

Per unanimitat dels grups polítics, s'ha aprovat una nova reducció de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a intentar minimitzar l'efecte de la revisió cadastral. Després d'este acord, en el cas dels béns de naturalesa urbana, el tipus de gravamen passarà del 0,63% al 0,62%. A més, s'estableix una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost per a les famílies nombroses. Aquesta ordenança començarà a aplicar-se a partir del dia u de gener del 2018 i seguirà en vigor fins que no s'acorde modificar-la o derogar-la.

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

En el cas de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, s’ha aprovat per unanimitat una reducció del 75% de la quota per a vehicles elèctrics o híbrids i per a vehicles que utilitzen combustibles no contaminants com biogàs, gas natural comprimit o hidrogen, entre altres. També s’ha aprovat una bonificació del 75% de la quota als vehicles amb emissions de fins a 95 gr/km de CO2.

TAXA PER DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE

Amb els vots a favor de PSPV-PSOE i PP i el vot en contra de Junts per Faura, s'ha aprovat actualitzar la normativa referida a la distribució de l'aigua potable amb l'objectiu que les tarifes per a l’exercici 2017 suporten l’increment de costos associats a la compra d’aigua en alta.

PLA LOCAL DE CREMES

Un altre acord aprovat unànimement ha sigut el Pla Local de Cremes, que serà la normativa reguladora en la gestió de l'ús cultural del foc i del que ja ha informat favorablement el Consell Agrari Local, document necessari perquè la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural done el vistiplau al Pla local reduït de prevenció d'incendis forestals.

COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2016

Igualment, el Ple ha aprovat per unanimitat el compte general de la Corporació de l’exercici 2016, integrada pels estats i comptes de l’entitat local.

ASSIGNACIÓ ALS PGE PER A LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

A proposició d'Alcaldia, s'ha aprovat per unanimitat instar al Govern de l'Estat a modificar en els Pressupostos Generals de l'Estat 2017 l'assignació destinada tant per a la lluita contra la violència de gènere, com en relació a les polítiques d'igualtat. En eixe sentit, s'ha recordat que la quantia assignada al Programa 32C “Actuacions per a la prevenció de la violència de gènere”, previst en el Projecte de Pressupostos de l'Estat per a 2017, puja a 31,7 milions d'euros, que continua sent un 2,20% menys que el 2010.

REBUIG AL NOU REGLAMENT DEL DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC

El Ple ha votat favorablement, i de manera unànime, a una altra moció d'Alcaldia que mostra el seu rebuig a l'aprovació del Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, que ha modificat el reglament del domini públic hidràulic, en establir noves limitacions als usos del territori per motius de risc d'inundabilitat. Una norma aprovada pel Govern central sense cap consulta prèvia específica als ajuntaments, que es veuran directament afectats en l'exercici de les seues competències, i que tampoc s'ha sotmés a cap procediment d'informació pública prèvia que haja permés la participació ciutadana, incomplint-se així les determinacions legals vigents en la matèria.

Segons l'acord adoptat, s'instarà al Govern central que procedisca a modificar urgentment el Reglament, deixant sense efecte les noves regulacions introduïdes pel Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, considerant que la regulació vigent en el PATRICOVA és suficient per a garantir les proteccions, front al risc d’inundabilitat en el municipi. A més, l'Ajuntament mostrarà el seu suport a la decisió que puga prendre la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat davant la interposició d'un recurs contenciós administratiu contra l'esmentada norma reglamentària.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

Pel que fa als partits amb representació a l'Ajuntament, el Grup Municipal Socialista ha presentat quatre mocions al Ple de juliol. La primera d'elles, de suport a la política educativa del Consell i, en concret, al decret de plurilingüisme, que té com a objectiu que tots els xiquets i xiquetes acaben la seua escolarització dominant el valencià, castellà i l'anglés. La proposta ha sigut aprovada amb el vot a favor dels socialistes i les abstencions del PP i Junts per Faura.

La segona moció presentada pels socialistes ha defés l'existència d'oficines financeres en municipis xicotets, davant les intencions d'algunes entitats financeres de tancar un important nombre d'oficines. Així, segons l'acord, que ha sigut aprovat per unanimitat, s'instarà el Ministeri d'Economia i la Generalitat Valenciana perquè regulen un mapa de serveis mínims bancaris i, al seu torn, insten a les entitats financeres a establir les mesures oportunes perquè garantisquen uns serveis bancaris socials, suficients i dignes en tot el territori.

La tercera proposició portada a Ple ha versat sobre la possibilitat que la Conselleria de Sanitat i el Ministeri de Sanitat estudien fer la primera mamografia als 30 anys, si hi ha antecedents familiars de càncer. D'aquesta manera, i amb el vot favorable de tots els partits polítics, s'ha donat suport a la iniciativa de Maria Ferrer Miralles, veïna de Xàbia, que ha recollit 200.000 firmes a favor d’aquesta petició.

Per últim, el Grup Municipal Socialista ha proposat demanar a la Mancomunitat de les Valls l’adquisició de nous contenidors de fem i de recollida selectiva per a canviar els contenidors deteriorats del poble, i incrementar-los en aquells on s’haja produït un increment de població. L'acord, que ha sigut aprovat per unanimitat, també contempla demanar a l’Ajuntament de Faura que estudie la posada en marxa d’una campanya de decoració dels contenidors per incentivar el reciclatge d’una forma més divertida.

2 d'agost de 2017