Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària, al Saló d'Actes de l'Ajuntament provisional al Parc de Quémalo, el DILLUNS dia 31 de JULIOL de 2017, a les 20 hores.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 1. A) Part resolutiva
 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 3/2017.
 2. Proposició de l'Alcaldia sobre presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Josep Cerezo Salt.
 3. Proposició de la Regidoria delegada sobre modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
 4. Proposició de la Regidoria delegada sobre modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica.
 5. Proposició de la Regidoria delegada sobre modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per distribució d'aigua potable.
 6. Proposició de l'Alcaldia sobre aprovació inicial del Pla local de cremes del terme municipal de Faura.
 7. Proposició de l'Alcaldia sobre aprovació del compte general de 2016.
 8. Proposició de l'Alcaldia sobre violència de gènere.
 9. Proposició de l'Alcaldia de rebuig davant l'aprovació del RD 638/2016, de 9 de desembre, que ha modificat el Reglament del domini públic hidràulic, en establir noves limitacions als usos del territori per motius de risc d'inundabilitat.
 10. Proposició del Grup Socialista de suport al plurilingüisme.
 11. Proposició del Grup Socialista en defensa de l'existència d'oficines financeres en municipis xicotets.
 12. Proposició del Grup Socialista perquè s'estudie fer la primera mamografia als 30 anys si hi ha antecedents de càncer.
 13. Proposició del Grup Socialista de renovació de contenidors.
 1. B) Activitat de control
 2. Coneixement de les resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 133 a 200/2017.
 3. C) Precs i preguntes

 

Faura, 26 de juliol de 2017

L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos