Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària, al Saló d'Actes de l'Ajuntament provisional al Parc de Quémalo, el DILLUNS dia 12 de DESEMBRE de 2016, a les 20 hores.

ORDRE DEL DIA

 
 
 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 6 i 7/2016.
 2. Coneixement de les resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 250 a 334/2016.
 3. Proposició de l’Alcaldia sobre el Pla de camins i vials de la Diputació de València, bienni 2016-2017: Acceptació de la delegació per a contractar; Compliment de les directrius de la Diputació; i Nomenament de director tècnic.
 4. Proposició de l’Alcaldia relativa a la creació del Consell Agrari Mancomunat. 
 5. Proposició de l'Alcaldia sobre alteració de la qualificació jurídica de béns de domini públic d'este municipi.
 6. Proposició de l'Alcaldia per a adherir-se a la iniciativa europea del “Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia.
 7. Proposició de l’Alcaldia relativa a l’agrupació de secretaries de Jutjat de Pau.
 8. Proposició de l'Alcaldia relativa als danys en l'agricultura per les pluges.
 9. Proposició de l'Alcaldia relativa a l'aprovació d'unes bases reguladores de la creació i el funcionament del “Banc de terres agrícoles de Faura”.
 10. Proposició de l'Alcaldia relativa a la modificació de l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, terrasses i tendals.
 11. Proposició de l'Alcaldia relativa a la modificació de la Carta de Participació Ciutadana.
 12. Proposició de l'Alcaldia sobre l’examen, discussió i aprovació del pressupost general per a l’exercici 2017.
 13. Proposició del Grup Socialista de defensa dels cítrics Valencians.
 14. Proposició del Grup Socialista sobre l'abús de les ETTs.
 15. Proposició del Grup Socialista amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
 16. Proposició del Grup Socialista sobre la derogació de la Llei de règim local i modificacions legals respecte al màxim de despesa i la taxa de reposició.
 17. Proposició del Grup Socialista amb motiu de l'1 de desembre, Dia Mundial de la Sida.
 18. Proposició del Grup Junts per Faura per a defendre els cítrics valencians davant del canvi d'aranzels de la Unió Europea.
 19. Proposició del Grup Junts per Faura per regular el compliment dels acords de Ple.
 20. Proposició del Grup Junts per Faura per a la millora de les instal·lacions del parc de gossos municipal.
 21. Proposició del Grup Junts per Faura contra les violències sexuals envers les dones.
 22. Propostes i preguntes.

Faura, 5 de desembre de 2016

L'alcalde,


Antoni F. Gaspar Ramos