Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària, al Saló d'Actes de l'Ajuntament provisional al Parc de Quémalo, el DILLUNS dia 26 de SETEMBRE de 2016, a les 20 hores.

ORDRE DEL DIA

  1.  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 5/2016.
  2. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 194 a 249/2016.
  3. Proposició de l’Alcaldia sobre modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.
  4. Proposició de l’Alcaldia sobre obres, plans i programes 2016: a) acceptació de la delegació per a contractar; b) compliment de les directrius de la Diputació.
  5. Proposició de l'Alcaldia sobre manifest “Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible”.
  6. Proposició del Grup Socialista sobre obres de millora dels lavabos de la Canaleta.
  7.  Propostes i preguntes.

Faura, 22 de setembre de 2016

L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos