Ajuntament de Faura

INFORMACIÓ SOBRE LLEI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

fb


L’Ajuntament ha tancat l’exercici 2015 amb un superàvit de 55.843,88 euros

En referència a la notícia apareguda hui a un mitjà de comunicació sobre l’incompliment de la Llei d’Estabilitat volem aclarir unes qüestions:

1. L’ajuntament ha tancat amb un superàvit de 55.843,88 euros l’exercici 2015. I un romanent de tresoreria (per anomenar-li d’alguna manera fàcil direm que som com estalvis acumulats per a fer coses) de 458.963,26 euros. Tal com consta en els estats de liquidació que teniu a disposició en la web. El percentatge de deute viu se situa en 34.36%. Totalment dins dels paràmetres de compliment. Igual que el període mitjà de pagament de les factures que se situa en 21 dies. 9 per davall de la mitja.

2. L’estabilitat pressupostària no té res a veure amb el superàvit. Segons l’establert en el art. 11.4 de la LOEPSF es tracta d’un càlcul de capacitat/necessitat de finançament que ve donat per la diferència dels imports liquidats en el capítol d’ingressos i de despeses, prèvia aplicació d’ajustos que marca la Llei.

3. En el cas de Faura, els imports liquidats de despeses de 2015 han sigut majors que els ingressos, donat que hem utilitzat Romanents de tresoreria (eixos estalvis abans anomenats) que no són ingressos. I els hem utilitzat per a fer coses i no per a tornar préstecs.

4. Cal senyalar que el romanent de tresoreria si finança despeses que no siguen financeres donarà lloc necessàriament a un incompliment del principi d’estabilitat. Si els haguérem utilitzat per tornar els diners als bancs (que al 2015 teníem a un interés del 0%, haguérem complit.

5. De tot açò s’ha donat degut compte en vàries sessions plenàries de l’Ajuntament; I no afecta per a res a la solvència econòmica d'aquest.

Ja que ningú fa didàctica d'aquestes coses, la fem nosaltres.

Per cert, l' 1 de gener de 2016, ja compliem altra vegada.