Ajuntament de Faura

RESUM INFORMATIU DEL PLE DE 18 DE JULIOL

fb


A la sessió s'ha aprovat rebaixar novament l'IBI

La sessió plenària del mes de juliol ha aprovat per unanimitat dels grups polítics una nova reducció de l'Impost sobre Bèns Immobles (IBI) per a intentar minimitzar l'efecte de la revisió cadastral. Després d'este acord, en el cas dels bèns de naturalesa urbana, el tipus de gravamen passarà del 0,65% al 0,63%. A més, s'estableix una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost per a les famílies nombroses. Aquesta ordenança començarà a aplicar-se a partir del dia u de gener del 2017 i seguirà en vigor fins que no s'acorde modificar-la o derogar-la.

 

 

En el cas de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, s'ha fet una actualització dels valors amb un increment mitjà de l'1%. Esta moció d'Alcaldia va ser aprovada per unanimitat.


 

 

TAXES PER UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

 

El Ple ha aprovat amb el vot unànime dels grups polítics la inclusió de dos abonaments per a la piscina municipal per als no empadronats d'entre 3 i 65 anys, que per error es van omitir quan es va aprovar l'ordenança al setembre de 2015. Tindran al seu abast dues opcions: un abonament de 10 sessions per 25 euros; o un de 30 sessions per 75 euros.

 

MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A WWW.FAURA.ES

 

A fi de facilitar l'accés a la pàgina web de l'Ajuntament (www.faura.es) a totes les persones, amb independència de les seues capacitats, el Govern local signarà un conveni de col·laboració amb la Diputació Provincial de València. D'esta manera, la web serà adaptada i s'eliminarà la bretxa digital a que s'enfronten molts col·lectius a l'hora de navegar pel portal corporatiu. Esta decisió va ser adoptada per unanimitat després de ser portada al Ple del passat 18 de juliol a través d'una moció d'Alcaldia.

 

FESTES LOCALS

 

Pel que fa a dies festius, el 24 d'abril, Festivitat de Sant Vicent Ferrer, i el 21 d'agost, Festivitat de la Pujà de Santa Bàrbara, seran les dues festes locals de l'any 2017, segons ha decidit aprovar el Ple amb el vot favorable de tots els partits polítics.

 

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS:

 

1. IMPULS DEL PERFIL LINGÜÍSTIC EN LES ENTITATS LOCALS

 

Des del Grup Municipal Socialista s'ha presentat una moció, aprovada per unanimitat, per impulsar que les Entitats Locals incorporen en la seua Relació de Llocs de Treball (RLT) el perfil lingüístic com a requisit substancial que, atenent a les característiques de cada lloc, garantisca els drets lingüístics del veïnat i la vinculació jurídica del funcionariat. L'objectiu és demanar al Govern Valencià que impulse el coneixement i l'ús del valencià en totes les administracions públiques i especialment en les Entitats Locals com a entitats més properes al ciutadà.

 

2. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB COL·LEGIS PROFESSIONALS

 

Una altra moció presentada pel Grup Municipal Socialista ha fet al·lusió als convenis de col·laboració signats entre la Diputació de València i els Col·legis Professionals per tal de prestar servicis en els ajuntaments de menys de 5.000 habitants, que no es poden permetre tindre en les seues plantilles Enginyers Industrials, Enginyers de Camins, Canals i Ports, Arquitectes. La moció, aprovada per unanimitat, ha reclamat que s'arxiven els expedients de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

3. SERVEIS DE RODALIES EN LA L�NIA C-6:

 

A través d'una proposició del Grup Municipal Socialista, el Ple ha aprovat per unanimitat una moció per a manifestar el suport de l'Ajuntament de Faura a les reivindicacions fetes des de la Universitat Jaume I, que va aprovar un manifest per a exigir la recuperació i millora "immediata" dels serveis de rodalies de Renfe en la línia C-6, i instar als responsables de Renfe a solucionar la problemàtica generada per les obres d'implantació de l'ample estàndard ,o tercer fil, en l'esmentat tram.

 

4. SUPORT A LA FESTA DELS BOUS AL CARRER

 

El Grup Popular ha presentat una moció, aprovada amb els vots a favor de PP i PSPV-PSOE i l'abstenció de Junts per Faura, per a manifestar el seu suport a la celebració de la festa dels bous al carrer.

 

5. PRODUCTES D'HIGIENE ÍNTIMA

 

El Grup Municipal Junts per Faura ha portat a Ple una moció basada en els productes d'higiene íntima perquè es demane als grups parlamentaris al Congrés que insten al Govern espanyol a defensar davant la Comissió Europea per a establir tipus d'IVA reduït o superreduït per als productes de primera necessitat, com són els d'higiene íntima, actualment gravats com a productes de consum.

 

6. COBERTA PER AL COL·LEGI SANT VICENT FERRER DE FAURA

 

Una altra moció presentada pel Grup Municipal Junts per Faura ha proposat col·locar una coberta a la porta del CEIP Sant Vicent Ferrer. La moció ha sigut rebutjada, donat que totes les millores del col·legi es realitzen de manera consensuada amb la comunitat educativa.

 

7. ZONES FORESTALS ESTRATÈGIQUES

 

L'última moció, també portada a Ple pel Grup Municipal Junts per Faura, i aprovada per unanimitat, ha instat a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori i a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural a desenvolupar les figures de gestió d'usos i aprofitaments del territori estratàgic forestal existent entre la Serra Calderona i Espadà i les masses d'aigua de la marjal d'Almenara, zona baixa del Palència i devesa de Soneja.

 

8. MOCIÓ D'URGÈNCIA

 

Alcaldia ha presentat una moció d'urgència, que ha sigut inclosa en l'ordre del dia amb el vistiplau de tots els partits polítics, referida a la Sèquia Major de Sagunt. La proposició, que ha sigut aprovada per unanimitat, ha demanat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que garantisca que les obres de la Sèquia Major no minven el cabal d'aigua que alimenta la Font de Quart, i que la Sèquia Major de Sagunt renuncie al projecte d'entubat des de la presa de capçalera, donat que seria en detriment de les recàrregues dels aqüífers de la Font de Quart entre d'altres.

 

20 de juliol de 2016