Ajuntament de Faura

PROCÉS SELECTIU D'UN FUNCIONARI INTERÍ AUXILIAR ADMINISTRATIU

fb


Davant la jubilació d'un funcionari i la impossibilitat de convocar oposicions, s'optarà pel sistema de concurs urgent per a cobrir la plaça

A causa de la imminent situació de vacant per jubilació del funcionari de carrera que ocupa la plaça d'auxiliar administratiu, l'Ajuntament convocarà pròximament les bases per a la selecció d'un funcionari interí auxiliar administratiu i per a la constitució d'una borsa de treball per mitjà del sistema selectiu de concurs urgent.

La Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2016 no permet incorporar nou personal en el sector públic i, per tant, convocar oposicions. Tanmateix, sí possibilita nomenar funcionaris interins per a casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.

En aquestes circumstàncies es troba l'Ajuntament. L'important volum de treball que té i els escassos mitjans personals de què disposa, fan necessari i urgent convocar un procés selectiu per a cobrir eixa vacant i constituir una borsa de treball per a futures baixes.

Tota aquella persona interessada en este procés selectiu pot assistir a la reunió informativa que se celebrarà el pròxim dimecres, 22 de juny, a les 13:30 hores, al Saló de Plens de l'Ajuntament provisional (ubicat junt al Carrer de la Pilota).


20 de juny de 2016