Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE QUIOSC AL POLIESPORTIU

fb


En compliment de la Resolució d'Alcaldia, 39/2016, de 19 de febrer, s'efectua convocatòria per procediment negociat sense publicitat, per a l'adjudicació del servei de Quiosc en el local de propietat municipal al poliesportiu.

En compliment de la Resolució d’Alcaldia, 39/2016, de 19 de febrer, s’efectua convocatòria per procediment negociat sense publicitat, per a l’adjudicació del servei de Quiosc en el local de propietat municipal al poliesportiu.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 24 de febrer al 4 de març de 2016, fins a les 13.00 h, en l'Ajuntament de Faura. El plec de clàusules administratives particulars es podrà replegar en l'Ajuntament. (Provisionalment les oficines de l’ajuntament es troben a la Plaça del Parc de Quémalo, junt al Carrer de la Pilota)

Els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació de l’esmentat servei es valoraran per ordre decreixent:

- Preu.

- Millores en la qualitat de la prestació del servei, sobre les condicions establides en el plec en concepte de variants o millores (ampliació d'horari o calendari, major adscripció de mitjans personals materials, instal·lacions, mobiliari o organització del servei)

- Solvència professional: es valorarà l'experiència professional de licitador acreditada en el sector de restauració o semblants.

 

Faura, 23 de febrer de 2016

L'alcalde