Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària, al Saló de Plens, el dia 25 de GENER de 2016, a les 20 hores.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 10/2015.
 2. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 216/2015 a 13/2016 i acords de la Junta de Govern Local.
 3. Proposició de l'Alcaldia relativa a la modificació de l'ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires, terrasses i tendals.
 4. Proposició de l'Alcaldia sobre anul·lació de l'acord de Ple de 28/07/2014, relativa al requeriment de l'EPSAR.
 5. Proposició de l'Alcaldia sobre la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Faura.
 6. Proposició de l'Alcaldia sobre seguretat pública.
 7. Proposició de l'Alcaldia sobre la cessió de la marjal.
 8. Proposició de l'Alcaldia d'adhesió al manifest promogut per l'associació de Juristes Valencians (AJV) per la retirada dels recursos d'inconstitucionalitat contra les Lleis de dret civil foral valencià.
 9. Proposició del Grup Socialista, sobre Correus.
 10. Proposició del Grup Junts per Faura per promoure la celebració i difusió de la figura de Ramon Llull en el marc de l'Any Llull.
 11. Proposició del Grup Junts per Faura per impulsar en l'àmbit municipal el Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura (PVFLL).
 12. Proposició del Grup Junts per Faura per la derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local i per l'autonomia local i la suficiència financera.
 13. Proposició del Grup Junts per Faura per modificar les direccions del trànsit del carrer Avelina Taberner i per canviar la ubicació dels fanals dels carrers Muralla, Massiac i Canaleta.
 14. Propostes i preguntes.

Faura, 21 de gener de 2016

L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos