Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió extraordinària, al Saló de Plens, el dia 22 de DESEMBRE de 2015, a les 20 hores.

Ordre del dia de la sessió:

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 10/2015.
  2. Proposició de l'Alcaldia sobre l’examen, discussió i aprovació del pressupost general per a l’exercici 2016.
  3. Proposició de l'Alcaldia sobre inici del procediment de participació pública per a l'aprovació de la modificació de la Carta de Participació Ciutadana.
  4. Dació de comptes dels informes següents:
    • Sobre compliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions corresponents al primer, segon i tercer trimestre de 2015.
    • Sobre el període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al primer, segon i tercer trimestre de 2015.

19 de desembre de 2015