"/>

Ajuntament de Faura

ANUNCI DE L'AJUNTAMENT DE FAURA

fb


Sobre exposició al públic del Plec de clàusules administratives particulars i licitació del contracte de la "realització del servei d'inhumacions, exhumacions i trasllats".

L’Alcaldia, per Resolució 199/2015, de 17 de novembre, va acordar l'obertura del procediment negociat per a l'adjudicació del servei “d'inhumacions, exhumacions i trasllats en el cementeri municipal”, per la qual cosa s'anuncia procediment negociat:
 

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Faura.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.

 2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: realització del servei. d'inhumacions, exhumacions i trasllats en el cementeri municipal.
b) Lloc: Carrer Santa Bàrbara, 98.
c) Termini d'execució: dos anys.

 3. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

 4. Pressupost base de licitació. Import total: 6.300,13 euros (1.093,41 euros corresponent a l'impost sobre el valor afegit).

 

 5. Garantia provisional. No s'exigix.

 

 6. Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Ajuntament de Faura.
b) Domicili: pl. Enric Garcés, 1.
c) Localitat i codi postal: 46512 Faura (València).
d) Telèfon: 96 260 00 04.
e) Telefax: 96 260 00 19.
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: L'últim dia de presentació d'ofertes. Obtenció d'informació: Ajuntament de Faura. Pàgina web. www.faura.es (Perfil del contractant).

 7. Requisits específics del contractista.

 

8. Presentació de les sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: 7 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci amb el perfil del contractant. Quan l'últim dia siga en dissabte, diumenge o festiu, s'entendrà prorrogat el termini al primer dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: la indicada en el plec.

c) Lloc de presentació: Ajuntament de Faura, pl. Enric Garcés, 46512 Faura.

 

Faura, 27 de novembre de 2015

 

L'alcalde,

 

 Antoni F. Gaspar Ramos