Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària, al Saló de Plens, el dia 30 de NOVEMBRE de 2015, a les 20 hores.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors  8 i 9/2015.
 2. Coneixement de les resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 153 a 215/2015 i acords de laJunta de Govern Local.
 3. Proposició de l'Alcaldia relativa a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de cementeri.
 4.  Proposició de l’Alcaldia relativa a l'aplicació del Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre: paga extraordinària desembre 2012 (26,23%), dies d’assumptes propis i vacances.
 5. Proposició de l’Alcaldia sobre revocació de l’acord del Ple de 27/07/15 reclamant a l’EPSAR  quantitat segons conveni.
 6. Dació de comptes de l’informe sobre la situació actual de funcions tresoreria.
 7. Proposició de l'Alcaldia sobre ratificació del Decret d'Alcaldia aprovant  bases i convocatòria d'ajudes dins del programa “Xarxa llibres de text”.
 8. Proposició dels Grups Municipals Socialista, Popular i Junts per Faura de suport per exigir una nova Llei reguladora del dret a l'habitatge que cobreixen les mesures de mínims per fer front a l'emergència habitacional.
 9.  Proposició del Grup Municipal Socialista contra el Reial Decret 900/2015, d'autoconsum elèctric.
 10. Proposició del Grup Municipal Socialista sobre suport a la iniciativa legislativa popular de prestació de renda mínima.
 11. Proposició del Grup Municipal Socialista sobre el Camí de Dalt.
 12. Proposició del Grup Junts per Faura per demanar l’elaboració d’un protocol d’actuació en casos de violència masclista a la Vall de Segó.
 13. Proposició del Grup Junts per Faura per a donar la veu al poble valencià en la redacció de les seues normes fonamentals.
 14. Proposició del Grup Junts per Faura per un finançament just a la ciutadania del País Valencià.
 15. Proposició del Grup Junts per Faura per l’escola pública: no a la LOMCE, les retallades i el 3+2.
 16. Propostes i preguntes.

Faura, 26 de novembre de 2015

L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos