Ajuntament de Faura

CELEBRADA LA PRIMERA JUNTA DE GOVERN DE LA LEGISLATURA

fb


Dels acords de la Junta de Govern se donarà compte en la sessió del Ple més pròxima

El passat 29 de juny, tingué lloc la primera Junta de Govern Local de la legislatura, on s'acordà:
 
- Respecte a obres:
 
1. Iniciar diferents estudis detallats de trànsit, mobilitat i accessibilitat en carrers i zones del poble (com ara, Blasco Ibàñez o revisar la ubicació de ferros de protecció a la via pública) per a elaborar el I Pla de mobilitat municipal.
 
2. Incorporar diferents propostes veïnals a l’execució dels projectes de reforma de les instal•lacions municipals i reforma del Parc Infantil de la Canaleta.
 
3. Executar certs treballs urgents de reparació d'asfalt de via pública i reparacions en instal•lacions municipals.
 
4. Estudiar i elaborar el III Pla d’Instal•lacions Municipals.
 
5. Autoritzar el conveni amb els veïns del carrer Germanies per a que l’Ajuntament execute les obres de desviament del cablejat telefònic.
 
- Respecte a serveis:
 
1. Elaborar un fullet informatiu, amb tots els formats disponibles, per a saber com procedir davant emergències, urgències i altres qüestions relatives als serveis municipals.
 
2. Ampliar el termini de les normes d’ús del Parc de la Rodana a tot l’any, a petició del concessionari del quiosc municipal.
 
3. Iniciar l’estudi tècnic i jurídic d’usos del local de la Protectora, per continuar les converses amb l’actual directiva sobre el seu futur.
 
4. Oferir la col•laboració de l’Ajuntament amb l’UPV en l’estudi que s’està elaborant a nivell provincial sobre la gestió de l’aigua.
 
5. Revisar tots els contractes de manteniment actualment en vigor a l’Ajuntament.
 
6. Delegar l’execució i control dels programes municipals de llibres i vacunes en la Comissió de Serveis Socials de la Mancomunitat.
 
7. Estudiar les formes de col•laboració a l’AMPA de Sant Vicent Ferrer per a posar en marxa el banc de llibres.
 
8. Posar en marxa la redacció de les bases que han de regir la utilització del pavelló multiús per a les activitats esportives de la tardor.
 
9. Aprovar la reubicació dels serveis municipals arran del començament de la reforma de l’Ajuntament, així com de totes les activitats i cursets que se veuen afectats.
 
10. Dur a terme una campanya de potenciació de l’administració electrònica a l’Ajuntament.
 
11. Estudiar i elaborar un calendari per al seguiment del treballs del Pla d’emergències.
 
12. Sol•licitar a l’Ajuntament de Benifairó de les Valls la constitució d’una Comissió intermunicipal per al desenvolupament de l’objectiu de declaració de Parc Natural Municipal a La Rodana.
 
13. Iniciar els treballs de redacció d’un reglament intern que regule la participació i funcions de la Comissió de Bous, òrgan consultiu que actualment funciona, per a la seua posterior aprovació en el Ple.
 
14. Estudiar i elaborar el calendari de revisió de les ordenances municipals que s’hi troben pendent de revisió i/o actualització, així com redactar les noves.
 
15. El programa de treball de l’Escola d’Estiu 2015.
 
16. Realitzar l’esborrany de les bases de baremació del Pla d’Ocupació Municipal per a comunicar-lo a la Comissió del Pla d’Ocupació.
 
17. Planificar els treballs que s'han de realitzar en el pròxim trimestre a càrrec del Pla d’Ocupació. Així com sol•licitar a Acció Ecologista-Agró la seua proposta de col•laboració en treballs mediambientals en les propietats municipals.
 
18. Ratificar les diferents decisions de les regidories sobre els programes municipals d’esports, carnet esportiu i escola d’estiu.
 
19. Iniciar la redacció del pròxim número de la revista Llogarets i delegar la seua proposta de continguts en la Regidoria de Cultura.
 
20. Autoritzar l’ús d’un aula d’Amics per a l’impartició de Curs de Formació de carnet de manipulació de plaguicides.
 
21. Estudiar el primer esborrany de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament.
 
22. Ampliar l’acord de Ple de 26/04/2010, que la bandera LGBT, ondege en l’Ajuntament el dia 28 de juny en commemoració del Dia internacional contra l’Homofòbia i Transfòbia.
 
- Respecte a la Diputació de València:
 
La Junta acordà acollir-se al programa d’horts socials municipals de la Diputació de València i compatibilitzar-ho amb el programa de les terres de marjal que tots els anys ofereix l’Ajuntament.
 
Així mateix, va decidir sol•licitar a Recaptació i Serveis Jurídics de la Diputació de l’elaboració d’un protocol per a que el veïnat amb certes dificultats econòmiques puga fraccionar mensualment el pagament dels seus impostos, taxes i multes; així com, en determinades circumstàncies, fer-li front amb treballs.
 
- Altres assumptes:
 
Altres temes tractats a esta primera Junta de Govern local de la legislatura es van centrar en:
 
- El dispositiu municipal adoptat per a l'obertura de la piscina, 2015.
 
- La posada en marxa de l’estudi econòmic per a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei i realització d'activitats en instal•lacions esportives.
 
- Les distribucions internes de responsabilitats adscrites a cada Regidoria de l’Ajuntament.
 
- L'adhesió al programa provincial d'assistència nutricional per a menors escolaritzats en Educació Infantil i Primària.
 
- L'inici d'expedient de modificacions puntuals núm. 3 del PGOU, previ informe de l’Oficina Tècnica.
 
- El canvi de la titularitat en la concessió del quiosc municipal del parc de la Rodana.
 
- La sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en relació al recurs contenciós interposat pels germans Bernat Centelles contra resolució del Jurat Provincial d’Expropiació i situació derivada de la mateixa.
 
- La situació actual de les diferents subvencions sol•licitades a l’Ajuntament.
 
- L’aplicació de les noves disposicions que entren en vigor amb la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
 
- El projecte de l'escola de teatre.
 
Dels acords de la Junta de Govern se donarà compte en la sessió del Ple més pròxima
 
14 de juliol de 2015