Ajuntament de Faura

L'AJUNTAMENT CELEBRA EL PLE EXTRAORDINARI D'ORGANITZACIÓ

fb


Entre les decisions adoptades es va aprovar la designació dels diferents regidors per a cadascuna de les àrees i el nou Reglament Orgànic Municipal

 

El passat 29 de juny, l'Ajuntament de Faura va celebrar el Ple extraordinari d'organització corresponent, després de les passades eleccions del 24 de maig.
 
 
 

En el Ple es van aprovar els següents acords :

 
 
  • Delegacions
 

Es donà a conèixer la resolució d’alcaldia sobre les delegacions de les diferents àrees o serveis municipals i quin regidor/a queda al front de cadascuna d’elles.

 
 

ÁREA O SERVEI MUNICIPAL

REGIDOR/A

Cultura, Hisenda i Administració

Consol Duran Diana

Educació i Esports

Miguel Jesús Mechó Forner

Igualtat (Serveis Socials, Dona, Dependència, Faura Solidària)

Elvira Bonanad Cubells

Treball (Agricultura, Manteniment Via Pública i Mercat)

Javier Queralt Vila

Festes i pilota

Sara Pedrós Mechó

Urbanisme i manteniment i gestió d'edificis municipals

Benito García Navarro

 
 
  • Tinènces d’alcaldia
 

Es donà a conèixer la resolució d’alcaldia sobre quins regidors i regidores ocuparan les tinences d’alcaldia.

 

- 1ra Tinença d'Alcaldia: Consol Duran Diana

 

- 2na Tinença d'Alcaldia: Miguel Jesús Mechó Forner

 

- 3ra Tinença d'Alcaldia: Benito García Navarro

 
  • Junta de Govern Local
 

Es donà a conèixer la resolució d’alcaldia sobre quins regidors i regidores seran membres de la Junta de Govern Local.

 

- Consol Duran Diana

 

- Miguel Jesús Mechó Forner

 

- Benito García Navarro

 
 
  • Calendari dels Plens
 

S'aprovà la periodicitat de les sesssions plenàries, que seran bimensuals, quedant el seu calendari anual de la següent manera:

 
 
ANY 2015
ANY 2016
27/07/2015
25/01/2016
28/09/2015
21/03/2016
30/11/2015
30/05/2016
 
25/07/2016
 
 
 
  • Reglament Orgànic Municipal (ROM)
 

S'aprovà el nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), en el qual s'ha inclòs una Mesa de Contractació Permanent i una Comissió del Pla d'Ocupació i baremacions.

 
 
  • Tresorer
 

S'aprovà la designació del regidor Javier Queralt Vila com a tresorer.

 
 
  • Reconeixement de dedicació exclusiva
 

S'aprovà el càrrec de la primer Tinent d'Alcaldia, la regidora Consol Duran Diana, faça les seues funcions en règim de dedicació exclusiva.

 
  • Representants en els òrgans col·legiats
 

Van ser nomenats els representants municipals en els òrgans col·legiats següents:

 
- En la Mancomunitat de Les Valls, Antoni F. Gaspar Ramos, alcalde de l'Ajuntament, i Javier Queralt Vila, regidor del grup polític municipal socialista.
 
 

- En el Consell Escolar del CEIP Sant Vicent Ferrer i Centre d'EPA, Antoni F. Gaspar Ramos, alcalde de l'Ajuntament, i Miguel Jesús Mechó Forner, regidor del grup polític municipal socialista.

 
 

- En el Consorci d'Aigües del Camp de Morvede, Antoni F. Gaspar Ramos, alcalde de l'Ajuntament, com a titular, i Consol Duran Diana, regidora del grup municipal socialista, com a suplent.

 
- En el Pla Zonal de Residus de les Zones III i VIII, Benito García Navarro, com a titular, i Javier Queralt Vila, regidors del grup polític municipal socialista, com a suplent.
 
 
- En el Consorci de Bombers, Javier Queralt Vila, com a titular, i Benito García Navarro, regidors del grup polític municipal socialista, com a suplent.
 
 
- En la Xarxa de Municipis Valenciana cap a la Sostenibilitat, Consol Duran Diana i Elvira Bonanad Cubells, regidores del grup polític municipal socialista.
 
 
- En el Fons Valencià per la Solidaritat, Consol Duran Diana, titular, i Sara Pedrós Mechó, suplent, regidores del grup polític municipal socialista.
 
  • Proposició sobre Transparència
 

Els acords d’esta proposició són:

 

- Reduir l'import dels considerats com contractes menors. Segons l'article138 del Text refós de la Llei de Contractes de Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l'import està xifrat en 50.000 euros, en el cas de contractes d'obra, o de 18.000 euros, en el d'altres contractes.

 
La decisió adoptada va ser que els contractes d'obra de més de 25.000 euros hauran de ser adjudicats amb la sol·licitud prèvia de pressupostos a tres empresaris i, en el cas de subministraments i serveis, quan l'import siga superior a 3.000 euros.
 
 

- Ratificació de l'acord per a proporcionar i difondre la informació comptable municipal a través dels diferents canals existents i, fonamentalment, a través d'Internet. Per eixe motiu, se sol·licitarà al Tribunal de Comptes i Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana un informe sobre la possibilitat de publicar online tota eixa informació relativa als gastos i ingressos de l'Ajuntament, per tal de respectar tots els drets que es puguen vore afectats, com ara, el de la protecció de dades personals.

ORGANIGRAMA MUNICIPAL 2015-2019


7 de juliol de 2015