Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARIA SESSIÓ CONSTITUTIVA

fb


L'Ajuntament farà sessió extraordinària, al saló de plens , el dia 29 de JUNY de 2015, a les 20h.

ORDRE DEL DIA
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 5/2015.

2. Coneixements de les Resolucions d’Alcaldia relatives a designació de tinences d’Alcaldia, delegacions i nomenament de membres de la Junta de Govern Local.

3. Proposició de l'Alcaldia sobre delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local.

4. Proposició de l’Alcaldia sobre la periodicitat de les sessions plenàries.

5. Proposició de l’Alcaldia sobre modificació del Reglament Orgànic Municipal.

6. Composició d'òrgans municipals:

- Grups polítics i portaveus.
- Comissió Especial de Comptes.
- Consell Agrari Municipal.
- Mesa de contractació permanent.
- Comissió de Pla d’Ocupació i baremacions.

7. Proposició de l'Alcaldia sobre designació de tresorer.

8. Proposició de l'Alcaldia sobre reconeixement de dedicació exclusiva.

9. Proposició de l'Alcaldia sobre nomenament de representants de l'Ajuntament en òrgans col·legiats.

10. Proposició de l’Alcaldia sobre transparència.

 
Faura, 23 de juny de 2015