Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament Ple farà sessió ordinària, al saló de plens el 26 de GENER de 2015, a les 20.00 h.

ORDRE DEL DIA
 
 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 9 i 10/2014
 2. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 187 a 224/2014 i 1 a 7/2015.
 3. Dació de comptes dels informes següents: Sobre compliment de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació de la Llei 2/2012 LOEPSF corresponent al segon i tercer trimestre de 2014;  Sobre compliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions corresponents al tercer trimestre de 2014; Sobre el període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2014.
 4. Proposició de l’Alcaldia sobre l’aprovació de reconeixement de crèdits.
 5. Proposició de l'Alcaldia sobre supressió del Reglament del registre electrònic de l'Ajuntament de Faura.
 6. Proposició de l’Alcaldia sobre l'aprovació de l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Faura.
 7. Proposició de l'Alcaldia sobre supressió de l’Ordenança reguladora del subministrament domiciliari d'aigua potable.
 8. Proposició de l’Alcaldia sobre l'aprovació del Reglament regulador del servei d'abastiment d'aigua potable i sanejament del municipi de Faura.
 9. Proposició de l’Alcaldia sobre l’aprovació de l'actualització de l’inventari municipal.
 10. Proposició de l’Alcaldia sobre designació de comité assessor per a la posada en marxa del Pla Territorial Municipal enfront d'emergències de Faura.
 11. Proposició de l’Alcaldia sobre modificació de crèdits 2/2015, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
 12. Proposició del PSPV-PSOE sobre neteja dels barrancs.
 13. Proposició del PSPV-PSOE sobre declaració de la Rodana com a paratge natural municipal.
 14. Proposició del PSPV-PSOE sobre les deficiències de l’estació de les Valls.
 15. Proposició d'ERPV per millorar les ajudes socials a la vacuna prevenar i a l'adquisició de llibres escolars.
 16. Proposició d'ERPV per la creació d'un Pla de Reordenament Demogràfic i de Recuperació del Patrimoni Històric.
 17. Propostes  i preguntes.
Faura, 22 de gener de 2015     
 
L’alcalde         
                       Antoni F. Gaspar Ramos