Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINÀRI

fb


L'Ajuntament Ple farà sessió ordinària, al saló de plens el 18 de NOVEMBRE de 2014, a les 20.00 h

ORDRE DEL DIA
 
 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 7/201 i 8/2014.
 2. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 157 a 186/2014.
 3. Proposició de l'Alcaldia sobre la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
 4. Proposició de l’Alcaldia sobre l’examen, discussió i aprovació del pressupost general per a l’exercici 2015.
 5. Proposició de l'Alcaldia sobre la rectificació de la reparcel·lació UE-2, carrer Major Canaleta.
 6. Proposició de l'Alcaldia sobre l'aprovació del Reglament pel qual s'exclou de l'obligatorietat de presentar en format electrònic determinades factures.
 7. Proposició de l'Alcaldia sobre la renovació de l'adhesió del Conveni Marc entre la Generalitat Valenciana i l'entitat Ecovidrio.
 8. Proposició del PSPV-PSOE sol·licitant la derogació del copagament a persones discapacitades i dependents.
 9. Proposició del PSPV-PSOE sobre l'aforament valencià dels cítrics.
 10. Proposició del PSPV-PSOE contra la pobresa energètica i protecció als consumidors més vulnerables.
 11. Proposició del PSPV-PSOE amb motiu del dia internacional contra la violència de gènere.
 12. Proposició del PSPV-PSOE sobre la falta d'inversió dels pressupostos generals de l'estat de 2015 a la Comunitat.
 13. Proposició del PSPV-PSOE sobre correus.
 14. Proposició del PSPV-PSOE sobre en favor de la continuitat de les coperatives de crèdit i caixes rurals de la Comunitat Valenciana.
 15. Proposició del PSPV-PSOE sobre els principis de la declaració de Florència i la cultura com element de cohesió social i la petició de la baixada de l'IVA cultural.
 16. Proposició del PSPV-PSOE sobre declaració de poble lliure de desnonaments.
 17. Proposició d’ERPV per un pacte contra la violència de gènere.
 18. Proposició d’ERPV per a dotar al poble de papereres.
 19. Propostes  i preguntes.
Faura, 14 de novembre de 2014  
 
L’alcalde         
 
Antoni F. Gaspar Ramos