Ajuntament de Faura

ANUNCI

fb


RELATIU A L'IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS.

El Ple de l’Ajuntament de Faura en sessió de 28 d’octubre de 2014 ha acordat la imposició de contribucions especials per al finançament de l’execució de l’obra ordinària de “Sanejat i reparació de mitgeres en carrer Sistar, tram entre el carrer Major i el carrer Muralla de Faura”.
 
El cost previst de l’obra es fixa en 49.258,01 euros, import coincident amb el cost suportat per l’Ajuntament, la quantitat a repartir entre els beneficiaris es fixa en 44.332,21 euros, equivalent al 90 % del cost suportat i el mòdul de repartiment a aplicar son els metres lineals de façana dels immobles.
 
El present acord s'exposa en el tauler d’anuncis de l’Entitat i en el Butlletí Oficial de la Província de València, durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.
 
Faura, 31 d'octubre de 2014
 
L'alcalde
 
Antoni F. Gaspar Ramos