Ajuntament de Faura

ANUNCI

fb


Informació pública de la modificació específica núm. 2 del PGOU de Faura.

Per Resolució de 19 de juny, l'Alcaldia de l'Ajuntament de Faura ha decretat sotmetre a informació pública pel termini d'un mes la modificació específica núm. 2 del PGOU de Faura, per mitjà de la inserció d'un anunci en el DOCV, en el BOP, en un diari d'àmplia difusió en la localitat, al tauler d'anuncis i web municipal (www.faura.es).
 
L'objecte de la modificació és incidir sobre alguns aspectes que afecten determinacions urbanístiques d'ordenació detallada.
 
Durant el període d'informació pública qualsevol persona pot consultar la documentació a l'Ajuntament de Faura, de dilluns a divendres laborables de 9.00 a 14.00 h, a l'efecte de poder formular les al·legacions o suggeriments que es consideren oportunes.
 
Una vegada publicat el present acord, queda suspés l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en tot l'àmbit territorial objecte de la modificació específica núm. 2, del Pla General d'Ordenació Urbana de Faura.
 
Contra esta Resolució, per ser acte de tràmit, no pot interposar-se cap recurs.
 
 
Faura, 23 de juny de 2014
 
L'alcalde, 
Antoni F. Gaspar Ramos