Ajuntament de Faura

ANUNCI QUIOSCS I BARETS MUNICIPALS

fb


El termini de presentació de les sol·licituds és del 10 al 17 de juny.

En compliment de la Resolució d’Alcaldia, 80/2014, de 5 de juny, s’efectua convocatòria per procediment negociat sense publicitat, per a l’adjudicació del servei  la gestió dels següents serveis en  locals de propietat municipal:
  • Bar-cafeteria terrassa, al carrer Canaleta, 1.
  • Quiosc, al parc de la Rodana.
  • Quiosc, al poliesportiu.
El termini de presentació de les sol·licituds és del 10 al 17 de juny de 2014, de 9 a 14 h. El Plec de clàusules administratives particulars es podrà replegar en les oficines de l'Ajuntament.
 
Els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació dels serveis es valoraran per ordre decreixent:
  1. Millores en la qualitat de la prestació del servei, sobre les condicions establides en el Plec en concepte de variants o millores (ampliació d'horari o calendari, més adscripció de mitjans personals materials, instal·lacions, mobiliari o organització del servei).
  2. Situació socio-laboral.
  3. Solvència professional: es valora l'experiència professional del licitador acreditada en el sector de restauració o semblants.
  4. Preu.
 
Faura, 9 de juny de 2014
 
L’alcalde
 
Antoni F. Gaspar Ramos