Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament Ple farà sessió ordinària, al saló de plens, el dia 28 de MAIG, a les 20 h.

ORDRE DEL DIA
 
 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 3 i 4/2014.
 2. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 36 a 74/2014.
 3. Proposició de l’Alcaldia sobre modificació de crèdits número 3 en el pressupost de 2014, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
 4. Proposició de l’Alcaldia sobre l’aprovació de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de les Valls.
 5. Proposició de l’Alcaldia sol·licitant la modificació de les condicions financeres del Pla de pagament a proveïdors.
 6. Proposició de l'Alcaldia donant compte de l'informe sobre compliment de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació de la Llei 2/2012 LOEPSF, corresponent al primer trimestre 2014.
 7. Proposició de l'Alcaldia donant compte de l’informe sobre compliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions corresponents al primer trimestre 2014.
 8. Proposició del PSPV-PSOE de suport al sector agrari davant l'actual situació de sequera.
 9. Proposició del PSPV-PSOE sobre l'IVA reduït a les perruqueries.
 10. Proposició del PSPV-PSOE sobre la constitució d'una mesa de diàleg i negociació autonòmica sobre la LRSAL.
 11. Proposició d'ERPV contra l’abus de les ETT en el sector agrícola del nostre entorn.
 12. Propostes  i preguntes.
 
Faura, 23 de maig de 2014           
 
L’alcalde         
                                                       
 
Antoni F. Gaspar Ramos