Ajuntament de Faura

LA DIPU TE BECA 2014

fb


El termini de presentació de les sol·licituds és del 2 al 6 de juny.

L'Ajuntament de Faura rep 7 beques de pràctiques, per a estudiants, durant els mesos de juliol i agost d’enguany. Aquestes beques s’emmarquen dins el programa “La dipu te beca”.
 
El termini de presentació de les sol·licituds és del 2 al 6 de juny, a les oficines de l’Ajuntament, de 9 a 14 h. Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 € bruts mensuals a abonar en períodes vençuts.
 
Les bases de la convocatòria, les instàncies d'inscripció i els documents complementaris a esta inscripció (model d'autorització IRPF i Declaració responsable de beques), estan penjades en la en la secció del PERFIL DEL CONTRACTANT des del 26 de maig.
  
Tots els documents hauran d’estar degudament omplits i acreditats per la documentació corresponent. Els camps rellenables que es troben buits, no es tindran en compte a fi de la seua baremació, igual que els documents acreditatius no presentats.
 
Els requisits dels estudiants per a sol·licitar-les són:
 
  1. Posseir la nacionalitat espanyola, d’un dels Estats membres de la Unió Europea o d’un Estat Part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i veïnat administratiu en algun municipi de la província de València, este últim amb anterioritat a la data de publicació de les bases del programa La Dipu et Beca de la Diputació de València ( BOP Núm. 103 de 02.05.2014).
  2. Majors de 18 anys que vullguen fer les pràctiques formatives en el municipi de Faura.
  3. Trobar-se cursant alguna de les següents ensenyances oficials: Cicles Formatius de Formació Professional (segons Annex II) o Ensenyaments universitaris oficials.
  4. No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  5. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, la qual cosa acreditarà per mitjà de declaració responsable.
  6. No estar gaudint d'altra beca o ajuda de la mateixa i anàloga finalitat, així com no desenvolupar activitat laboral durant el període de gaudir de la beca. Cada estudiant només podrà gaudir d'una beca en un municipi simultàniament.
 
26 de maig de 2014