Ajuntament de Faura

PRÒRROGA DE LA ITE

fb


El Ple aprova, per unanimitat, la pròrroga de la inspecció tècnica d'edificis.

El Ple de gener ha acordat, per unanimitat de tots els grups municipals, la proposició d’Alcaldia sobre prorrogar la inspecció tècnica d’edificis.
 
Amb l'objecte de dur a terme un procés ordenat de fiscalització de les edificacions sotmeses a l'obligació d'efectuar la inspecció tècnica de l'edifici l’acord aprovat estableix els següents terminis per a la presentació dels informes ITE:
 
Des de l'entrada en vigor de la present ordenança fins al 31 de desembre del 2015: edificis d’antiguitat superior a 75 anys, o edificis catalogats amb algun tipus de protecció en el PGOU i aquells que hagen sigut objecte d’algun expedient urbanístic municipal.
Des de l'1 de gener al 31 de desembre del 2016: la resta d’edificis.”
 
No obstant això, quan els serveis tècnics municipals detecten deficiències en l'estat actual de l'edifici, l'Ajuntament pot requerir el propietari perquè faça la ITE de forma anticipada.
 
La modificació de l’Ordenança reguladora de la Inspecció Tècnica d’Edificis es planteja perquè els gastos que genera la fiscalització del compliment de l’Ordenança, tant per als veïns com per a l'Ajuntament, com que no es disposen de suficients recursos humans, fan convenient modificar-la, per tal de flexibilitzar la seua aplicació, en benefici dels veïns.
 
29 de gener de 2014